Božia logika nie je ľudská logika

Božia logika nie je ľudská logika

Tu prišli k nemu niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: "Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi: Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku." Ježiš im povedal: "Synovia tohoto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia. A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva "Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba". A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú." Tu niektorí zákonníci povedali: "Učiteľ, dobre si to povedal." A už sa ho neodvážili na nič vypytovať.

Lk 20, 27 – 40

Saduceji neverili vo vzkriesenie, lebo sa priečilo ľudskej logike. Aj my sa snažíme ľudskú logiku použiť na to, ako má Boh fungovať, ako má nebo vyzerať, kto má byť v nebi a kto už nie. Projektujeme naše predstavy na Boha, hoci by to malo byť naopak. Božia logika nie je ľudská logika. To, čo chce Boh, ide často proti našim predstavám, ako by veci mali vyzerať. Boh vždy hovorí prvý, Boh vždy koná prvý. Boh nám má vždy čo povedať. Čo keby sme zanechali pretváranie Boha na svoj vlastný obraz a nechali sa radšej pretvárať Bohom?

 

TIP NA DNES:

Dnes pri modlitbe nebudem nič hovoriť. Namiesto toho budem počúvať, čo mi Boh chce povedať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00