Cieľom je Boh, ostatné je cestou

Cieľom je Boh, ostatné je cestou

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.
Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“
On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“
Potom znova zavolal k sebe zástup a povedal im: „Počúvajte ma všetci a pochopte! Človeka nemôže poškvrniť nič, čo vchádza doň zvonka, ale čo vychádza z človeka, to poškvrňuje človeka. Lebo znútra, z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky, smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá, chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť.
Všetky tieto zlá vychádzajú znútra a poškvrňujú človeka.“

Mk 7, 1-8. 14-15. 21-23

Farizejov muselo veľmi provokovať, keď videli Ježišových učeníkov, ako porušujú staré sväté pravidlá. Považovali to za zradu, ale nie hocijakú: za zradu Boha. Aby sme pochopili ich postoj, pozrime, ako nás provokuje a trápi, že ľudia dnes už nechodia do kostola, nespovedajú sa, nepostia sa, nemodlia sa… Opustili, zradili Boha! A to nie je maličkosť. Verní farizeji si však neuvedomili, že sami sú vnútorne mimo, hoci v zachovávaní príkazov ostali vzorní… Je to výzva pre nás, čo sa snažíme nič nezanedbať, aby sme sa zamerali na revíziu vnútra. Cieľom je Boh, to ostatné je cestou k dosiahnutiu cieľa.

TIP NA DNES:

Pri večernom spytovaní svedomia sa zameriam na obsah svojho srdca.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00