Evanjelium sa nedá hlásať násilím

Evanjelium sa nedá hlásať násilím

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema.
Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?“
On sa obrátil a pokarhal ich.
A odišli do inej dediny.

Lk 9, 51-56

Neprijatie Ježiša v dedine bolo dôsledkom teologickej a etnickej nenávisti medzi Židmi a Samaritánmi. Ich predsudky im nedovolili vidieť Mesiáša, ktorý čoskoro prekoná všetky rozdiely medzi národmi, jazykmi alebo politickými rozdeleniami. Ježiš na kríži pritiahne všetkých k sebe a Evanjelium sa stane univerzálnou dobrou zvesťou pre každého človeka. Napriek tomu, že Synovia hromu už zakúsili Božiu moc, zareagovali v podobnom duchu. Chceli Samaritánov potrestať za ich neústupčivosť voči Majstrovi. Zabudli, že Evanjelium sa nedá hlásať násilím; že Božie kráľovstvo nie je iba ďalší politický program, ale nová vízia sveta, v ktorom vládne pokoj, radosť, láska a spravodlivosť v Duchu Svätom.

TIP NA DNES:

Prejavím dnes úctu svojim názorovým oponentom alebo ľuďom, s ktorými mám spor. Môžem to spraviť osobne, správou alebo na sociálnych sieťach.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00