Je nám dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva

Je nám dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva

Keď sa k Ježišovi zišiel veľký zástup a prichádzali k nemu ľudia zo všetkých miest, povedal v podobenstve: „Rozsievač vyšiel rozsievať semeno. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty. Tam ho pošliapali a nebeské vtáky pozobali. Druhé padlo na skalu. Vzišlo a uschlo, lebo nemalo vlahy. Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie rástlo s ním a udusilo ho.
Iné zrno padlo do dobrej zeme. Vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu.“
Keď to povedal, zvolal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva.“
Jeho učeníci sa ho pýtali, aké je to podobenstvo.
On im povedal: „Vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva. Ostatným hovorím len v podobenstvách, aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali.
Podobenstvo znamená toto: Semeno je Božie slovo.
Na kraji cesty, to sú tí, čo počúvajú, ale potom prichádza diabol a vyberá im slovo zo srdca, aby neuverili a neboli spasení.
Na skale, to sú tí, čo počúvajú a s radosťou prijímajú slovo, ale nemajú korene, veria len na čas a v čase skúšky odpadajú.
Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale starosti, bohatstvo a rozkoše života ho postupne udusia a oni neprinesú úrodu.
A ktoré padlo do dobrej zeme, to sú tí, čo počúvajú slovo, zachovávajú ho v dobrom a šľachetnom srdci a s vytrvalosťou prinášajú úrodu.“

Lk 8, 4 – 15

Podobenstvo je užitočný nástroj, ako pomôcť druhému pochopiť niečo nové a nepoznané tým, že to prirovnáme k niečomu v princípe veľmi podobnému, čo ten druhý dobre pozná. Zároveň však môže podobenstvo slúžiť aj na zašifrovanie komunikácie a pre nezasvätených ostať iba tajuplnou hádankou. „Aby hľadeli, ale nevideli, aby počúvali, ale nechápali.“ Nám však „je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva“, aby sme si počuté semeno Božieho slova mohli ustrážiť pred zlodejom a aby sme sa so zapustenými koreňmi nenechali udusiť starosťami ani rozkošami života, ale zachovali si ho plodné v dobrom srdci!

TIP NA DNES:

Dnes sa v komunikácii s druhými posnažím o zrozumiteľnosť a, ak bude treba čosi vysvetliť, aj o láskavú trpezlivosť.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00