Ježiš nám prišiel ukázať Božie kráľovstvo

Ježiš nám prišiel ukázať Božie kráľovstvo

Keď v istý deň učil, sedeli pri ňom farizeji a zákonníci, čo poprichádzali zo všetkých galilejských a judejských dedín i z Jeruzalema; a mal od Pána moc uzdravovať. Tu muži priniesli na nosidlách človeka, ktorý bol ochrnutý, a pokúšali sa dostať ho dovnútra a položiť pred neho. Ale keď pre zástup nenašli priechod, kadiaľ by ho vniesli, vyšli na strechu a cez povalu ho na lôžku spustili priamo pred Ježiša. Keď videl ich vieru, povedal: "Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy. Tu zákonníci a farizeji začali uvažovať: "Ktože je to, že sa takto rúha?! Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy?" Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal im: "O čom to premýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie - povedať: "Odpúšťajú sa ti hriechy," alebo povedať: "Vstaň a choď?" Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy" - povedal ochrnutému: "Hovorím ti: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!" A on hneď pred ich očami vstal, vzal si lôžko a velebiac Boha odišiel domov. Všetkých sa zmocnil úžas a velebili Boha, a plní bázne hovorili: "Dnes sme videli obdivuhodné veci."

Lk 5, 17 – 26

Ježiš nám prišiel zjaviť Božie kráľovstvo, teda lásku nebeského Otca, ktorý chce skrze svojho Syna zachrániť každého človeka. Záchrana, spása, znamená oslobodiť nás od otroctva. Je jedno, ako to otroctvo nazveme. Chorobou, závislosťou či hriechom. Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy. Hriech je to skutočné jarmo, ktoré nám prináša smrť. Človek, stvorený na Boží obraz, nie je len uzlíčkom hriechu. Vie byť i plný dobroty Božej. Veď nielen viera, ale i láska k chorému ich viedla spustiť ho rovno pred Ježiša. Pane, veríme, že máš moc uzdravovať, nauč nás milovať druhých tvojou láskou, vidieť ich tvojimi očami!

TIP NA DNES:

Zamyslím sa, či nepotrebujem odpustenie. Ak áno, poprosím Ježiša o uzdravenie srdca. Ak si myslím, že nie, opýtam sa Ducha Svätého. Určite sa môžem stretnúť s jeho láskou.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00