Ježiš od nás požaduje rozhodnutie

Ježiš od nás požaduje rozhodnutie

No niektorí z nich hovorili: "Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov." Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: "Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo. Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí. Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po vyschnutých miestach a hľadá odpočinok. Ale keď nenájde, povie si: "Vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel." Keď ta príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Tu odíde, vezme sedem iných duchov, horších, ako je sám, vojdú dnu a usídlia sa tam. A stav takého človeka je nakoniec horší, ako bol predtým."

Lk 11, 15 – 26

Ježiš od nás požaduje rozhodnutie. Človek, ktorému je zvestovaný Kristus, musí zaujať stanovisko – buď sa rozhodne pre Krista, alebo proti nemu. Nie je možná tretia cesta. V Starom zákone Boh prostredníctvom prorokov neustále volal svoj ľud k sebe a ten mu neprestajne odporoval. Ľudia počúvali jeho slová a mali ich prijať – ale neprijali. Podobne je to v Novom zákone. Mnohí ho radšej označia za spojenca so satanom. Ježišovo mocné pôsobenie však neostáva bez reakcie. Aká úžasná je sila Božieho slova. Často je našou jedinou istotou. Diabol vie všetko poriadne znevážiť, spochybniť, zamotať. Ak však veríme v prisľúbenia, zvíťazíme.

TIP NA DNES:

Poďakujem dobrým skutkom za to, že som Božím dieťaťom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00