Ľudia nie sú zlí, ale môžu zle zmýšľať

Ľudia nie sú zlí, ale môžu zle zmýšľať

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.
Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.
A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.
Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“

Mt 5, 27-32

Pre Ježiša cudzoložstvo nie je iba samotný skutok, ale už pozerať necudne na druhú osobu. Môžeme dedukovať, že Ježiš hovorí o skazenej vôli a túžbe človeka. Oko a ruka sú symbolmi našich náklonností. Podľa Ježiša každý, kto nemiluje svoju manželku, už ako keby ju prepustil. A platí to aj opačne. V texte si môžeme najviac všimnúť tri slovesá: vylúpiť, odťať a odhodiť. Máme dobrú novinu – naozaj môžeme odmietnuť všetko, čo nás vzďaľuje od svätosti. Ľudia nie sú zlí, ale môžu zle zmýšľať. Sme stvorení na obraz Boha, ktorý je dobrý, a nie na obraz svojich a cudzích hriechov.

TIP NA DNES:

Dám dnes Ježišovi každú zanedbanú lásku voči blížnemu i voči sebe. Pane Ježišu, nauč ma pozerať, ako ty pozeráš a daj mi účasť na tvojej láske. Odpúšťam sebe a odpúšťam blížnemu, ako si ty, Pane, odpustil mne.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00