Majme radi zasvätených a modlime sa za nich!

Majme radi zasvätených a modlime sa za nich!

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi," a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: "Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu." Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: "On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc."

Lk 2, 22 – 35

Obetovanie Pána je ikonou totálneho darovania sa Pánovi. Mária prinášajúca Ježiša do chrámu predstavuje Cirkev, ktorá prináša svojich synov a dcéry nebeskému Otcovi. Rehoľník poukazuje na Krista, pohľad veriacich sa obracia k tajomstvu Božieho kráľovstva, ktoré je už prítomné v dejinách, ale v plnosti sa uskutoční až v nebi. Kristova čistota, chudoba, poslušnosť sa trvalým spôsobom zviditeľňujú vo svete. Zasvätení sú smerovkou ku Kristovi. Je to živá spomienka na Božieho Syna, ako bol Synom na zemi: mal jedinú lásku – Otca. Iba v ňom nachádzal jediné bohatstvo. Majme radi zasvätených a modlime sa za nich.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa desiatok ruženca za zasvätených, ktorých poznám.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00