Meňme svoju moc na pomoc

Meňme svoju moc na pomoc

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: "Pane, máme povedať, aby zostúpil oheň z neba a zničil ich?" On sa obrátil a pokarhal ich. A odišli do inej dediny.

Lk 9, 51 – 56

Len pred pád veršami apoštoli Jakub a Ján zahliadli jas Ježišovej slávy pri jeho premenení a zakúsili chuť jeho božskej moci pri zázračnom rozmnožení chleba. Okúsili Ježišovu slávu a moc, no ešte nepochopili jeho poslanie. Aj preto chceli využiť Ježišovu moc nesprávnym spôsobom. Ježiš ich pokarhal. Vidina moci v akejkoľvek, i v tej najvšednejšej podobe je azda najväčším pokušením človeka. Moc totiž dokáže zotročiť aj toho, kto ju vlastní. Moc umocňuje na entú to, čo si človek nosí v srdci. Keď umocňuje zlo, z iných robí bezmocných. Keď umocňuje dobro, iným prichádza na pomoc. Meňme svoju moc na pomoc, nie na bezmocnosť.

TIP NA DNES:

Pomenujem, akou mocou disponujem (napríklad ako autorita pre iných). Mením ju na pomoc iným, alebo na ich bezmocnosť?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00