Na čom stojí naša viera?

Na čom stojí naša viera?

"Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť."

Lk 12, 8 – 12

Farizeji boli zaslepení pre milosť Ducha, pre Božiu milujúcu prítomnosť a prozreteľnosť, v ktorej sa napĺňala Božia vôľa. Mali svoju pravdu, a tak zostali bez Božej pravdy. Mali svoje cesty, a tak zostali mimo Božích ciest. Mali svoje zásluhy, a tak zostali bez Božieho milosrdenstva. Mali svoje spôsoby, a tak zostali mimo Božej pomoci. A v tom „svojom“ boli silní, úspešní, múdri, dobrí, ba dokonca podľa seba aj veriaci… Tomuto nebezpečenstvu poprieť Boží plán spásy a jeho spásne konanie čelíme i my. A zvlášť vtedy, keď je ťažko. Spoliehajme sa – (nielen) v prenasledovaniach – viac na vieru v Boha ako na svoje plány.

TIP NA DNES:

Moja viera nestojí na životných okolnostiach, ale na Božom prísľube. Preto sa každú udalosť dnešného dňa pokúsim žiť v istote viery – Boh mi prisľúbil lásku a vernosť a tak to aj naozaj je.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00