Nasledujme poslanie, ktoré do nás Boh vložil

Nasledujme poslanie, ktoré do nás Boh vložil

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesta, kde bolo napísané: "Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok." Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: "Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli." Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst, a hovorili: "Vari to nie je Jozefov syn?" On im vravel: "Akiste mi pripomeniete príslovie: Lekár, lieč sám seba! Počuli sme, čo všetko sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu, vo svojej vlasti." A dodal: "Veru, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej vlasti. Ale vravím vám pravdu: Mnoho vdov bolo v Izraeli za dní Eliáša, keď sa zavrelo nebo na tri roky a šesť mesiacov a nastal veľký hlad po celej krajine. A ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, iba k onej vdove do Sarepty v Sidone. A mnoho malomocných bolo v Izraeli za proroka Elizea, a ani jeden z nich nebol očistený, iba Sýrčan Náman." Keď to počuli, všetkých v synagóge zachvátil hnev. Vstali, vyhnali ho z mesta a viedli do až na zráz vrchu, na ktorom bolo ich mesto postavené, a odtiaľ ho chceli zhodiť. Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.

Lk 4, 16 – 30

Možno sme už odhalili, k čomu nás Boh pozval. No podobne ako Ježiš, aj my sa neraz ocitáme v situácii, keď nás ľudia v našom okolí začnú spochybňovať, závidieť nám alebo sa neveriacky čudovať. Fascinuje ma pokoj, ktorý ide z vety: „Ale on prešiel pomedzi nich a odišiel.“ Ako keby sa nič nedialo. Toto nie je štandardné riešenie takejto situácie. Ľudia ho tlačia a nedá sa len tak odísť pomedzi nich, jedine ak by mu to dovolili. Jedine, že jeho pokoju, poslaniu a autorite nedokážu stáť v ceste. Nenechajme sa ani my zastrašiť a zastaviť. Nasledujme poslanie, ktoré do nás Boh vložil. Má ho každý z nás, akurát ho treba objaviť.

TIP NA DNES:

Napíšem si niekoľko slov o svojom poslaní – skúsim si ho definovať. Ak zistím, že vôbec neviem odpovedať na otázku, aké je moje poslanie, nájdem seminár, kurz alebo online spôsob, ako túto odpoveď o sebe objaviť čo najskôr.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00