Nebojme sa! Pán je s nami

Nebojme sa! Pán je s nami

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Mt 28, 16 – 20

Dnes je sviatok uprostred týždňa. Je tu príležitosť „nadýchnuť sa“ pri uvedomení si posolstva dnešného evanjelia. Ježiš, ten, ktorý nás miluje a ktorému je daná všetka moc, nás s dôverou posiela: „Choďte… Ja som s vami po všetky dni – teraz, dnes i zajtra – až do skončenia sveta.“ Áno, nezriedka si znova potrebujeme uvedomiť, že tam, kde sme, nás poslal s láskou a dôverou Pán a s poslaním nám dal i potrebné dary pre misiu. Nezriedka potrebujeme od Boha počuť slová uistenia: „Neboj sa, veď som s tebou ja, neobzeraj sa, veď ja som tvoj Boh, posilňujem ťa, ba pomáham ti, držím ťa svojou spásnou pravicou“ (Iz 41, 10).

TIP NA DNES:

Nájdem si dnes čas na tiché spočinutie na Ježišovej hrudi a budem počúvať jeho šepkanie: „Neboj sa, ja som v tom s tebou…“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00