Nechávame sa viesť Duchom Svätým?

Nechávame sa viesť Duchom Svätým?

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida. Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom: Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: "Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov." To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: "Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel," čo v preklade znamená: Boh s nami.

Mt 1, 1 – 16. 18 – 23

V dnešnom Božom slove ma zaujala postava Jozefa. Jozef bol človek spravodlivý a nechcel Máriu vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Jozef chcel zo všetkého vycúvať, ale zároveň chcel pre Máriu to najlepšie. Vtom prišiel Pánov anjel a „dohovoril mu“. Nie vždy sú naše rozhodnutia správne, aj keď sa nám také môžu zdať. Boh vidí všetko iným zrakom ako my a nechce, aby sme prišli o jeho požehnanie, preto nám posiela anjelov v rôznej podobe, aby nám „dohovorili“. Na rozhodovanie nám však dal slobodnú vôľu. Nechávame sa v rozhodovaní viesť Duchom Svätým? Snažíme sa byť citliví na anjelov, ktorých nám posiela?

TIP NA DNES:

Pomodlím sa za svoje rozhodnutia a za to, aby som bol citlivý na Boží hlas. Duchu Svätý, veď ma dnes múdrosťou v rozhodovaní a otvor moje oči, aby som videl tvojím zrakom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00