Nesmieme sa uspokojiť s málom

Nesmieme sa uspokojiť s málom

V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“
To o ňom povedal prorok Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán.
Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: ‚Naším otcom je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

Mt 3, 1 – 12

Ján Krstiteľ poskytoval pokánie bez podmienok, akoby s nižšími nárokmi na dodržiavanie zákonov. Upozorňuje na Ježišove prísnejšie kritériá podobenstvom o strome bez ovocia a očistením zrna. Je na nás, či prinášame najlepšie ovocie podľa svojich schopností – či ako zrno poslúžime nasýtením, alebo ako plevy len na prikŕmenie ohňa. Keď chceme v živote napredovať, mali by sme po splnení jednoduchších podmienok pokračovať v snahe o splnenie náročnejších. Musí byť vidieť, čo sme sa naučili, a nesmieme sa uspokojiť s málom. Náš pokrok je prínosom pre druhých, prináša dobré ovocie a čisté zrno.

TIP NA DNES:

Chcem žiť tak, aby som sa nemusel báť sekery ani ohňa.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00