Nesmieme sa uspokojiť s málom

Nesmieme sa uspokojiť s málom

Ján Krstiteľ poskytoval pokánie bez podmienok, akoby s nižšími nárokmi na dodržiavanie zákonov. Upozorňuje na Ježišove prísnejšie kritériá podobenstvom o strome bez ovocia a očistením zrna. Je na nás, či prinášame najlepšie ovocie podľa svojich schopností – či ako zrno poslúžime nasýtením, alebo ako plevy len na prikŕmenie ohňa. Keď chceme v živote napredovať, mali by sme po splnení […]

Pán nám odpúšťa viac ako my druhým

Pán nám odpúšťa viac ako my druhým

Správca odpustil dlžníkom polovicu. Z pohľadu pána je to podvod, z pohľadu dlžníkov milosrdenstvo. Odpustiť polovicu môže byť málo, ale niekedy nevieme odpustiť nič. Modlíme sa „odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame“. Príliš často sme v pozícii správcu s polovičným riešením – rovnako čakáme, že Pán nám odpustí viac ako my druhým. Nie je trúfalé čakať pochvalu? […]

Za prekážkami nás čaká konečný cieľ

Za prekážkami nás čaká konečný cieľ

Veľkí ľudia cítia svoje poslanie, ktoré si predsavzali alebo vysnívali, a idú za svojím cieľom. Na začiatku netušia o prekážkach, neskôr ich berú na vedomie, ešte neskôr ich musia prekonávať. Mnohí sa vzdajú, ale tí najvytrvalejší dosiahnu svoje predstavy a splnia si túžbu. Ak aj nie, vyšliapu chodník v závejoch, nasledovníkom sa kus cesty pôjde ľahšie a posunú pokrok. Nasledovať […]

Lekári liečia, Pán Boh uzdravuje

Lekári liečia, Pán Boh uzdravuje

Aj neveriaci poznajú citát: „Lekári liečia, Pán Boh uzdravuje.“ Dotknúť sa Ježišovho rúcha je ako podaný liek. Nelieči len samotná chémia, ale aj viera v ten liek i v toho, kto ten liek podá, predpíše, nariadi užívať. Keď Duch Svätý umožnil vynájsť lieky pre potreby ľudí, chcel, aby sme mali aj hmatateľnú podporu viery v uzdravenie. Veď aj zázrak […]

#ziveslovo 4.6.2022

#ziveslovo 4.6.2022

Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“ Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“ Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“ […]

#ziveslovo 4.5.2022

#ziveslovo 4.5.2022

Ježiš povedal zástupom: „Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. Ale už som vám povedal: Aj ste ma videli, a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. A toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale […]

#ziveslovo 4.4.2022

#ziveslovo 4.4.2022

Ježiš povedal farizejom: „Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života.“ Farizeji mu povedali: „Vydávaš svedectvo o sebe len ty sám, tvoje svedectvo nie je pravdivé.“ Ježiš im odpovedal: „Hoci vydávam svedectvo o sebe iba ja sám, moje svedectvo je pravdivé, lebo viem, odkiaľ som prišiel a kam idem. Vy […]

#ziveslovo 4.3.2022

#ziveslovo 4.3.2022

K Ježišovi prišli Jánovi učeníci a hovorili: „Prečo sa my a farizeji často postíme, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženích s nimi? No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť.“ Mt 9, 14-15 Viliam Dobiáš, lekár záchranár Pôst je obdobie pokánia a odriekania zároveň. Zrieknuť sa vecí, na […]

#ziveslovo 4.2.2022

#ziveslovo 4.2.2022

Aj kráľ Herodes počul o Ježišovi, veď jeho meno sa už stalo známym. Hovorili: „Ján Krstiteľ vstal z mŕtvych, a preto v ňom pôsobí zázračná moc.“ Iní hovorili. „To je Eliáš.“ A iní zasa vraveli: „Je to prorok, ako jeden z prorokov!“ Keď to Herodes počul, povedal: „To vstal z mŕtvych Ján, ktorého som dal sťať.“ Herodes dal totiž Jána chytiť a v putách […]

#ziveslovo 4.1.2022

#ziveslovo 4.1.2022

Ján stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ –, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte!“ Šli […]

#ziveslovo 29.12.2021

#ziveslovo 29.12.2021

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával […]

#ziveslovo 29.11.2021

#ziveslovo 29.11.2021

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“ On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“ Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému […]

#ziveslovo 4.11.2021

#ziveslovo 4.11.2021

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde […]

#ziveslovo 17.9.2021

#ziveslovo 17.9.2021

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. Lk 8, 1-3 Viliam Dobiáš, lekár záchranár Uzdravenie z chorôb a od zlých duchov znamenalo […]

#ziveslovo 29.8.2021

#ziveslovo 29.8.2021

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí. […]

#ziveslovo 29.7.2021

#ziveslovo 29.7.2021

Veľa Židov prišlo k Marte a Márii potešiť ich v žiali za bratom. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, išla mu naproti. Mária zostala doma. Marta povedala Ježišovi: „Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“ Ježiš jej povedal: „Tvoj brat vstane z mŕtvych.“ […]

#ziveslovo 29.6.2021

#ziveslovo 29.6.2021

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Svätých Petra a Pavla, apoštolov Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“ „A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich. Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn […]

#ziveslovo 29.5.2021

#ziveslovo 29.5.2021

Ježiš a jeho učeníci prišli znova do Jeruzalema. Ako chodil po chráme, pristúpili k nemu veľkňazi, zákonníci a starší a pýtali sa ho: „Akou mocou toto robíš? Alebo kto ti dal moc, aby si to robil?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Odpovedzte mi, potom vám poviem, akou mocou toto robím. Jánov krst bol z neba, […]

#ziveslovo 29.4.2021

#ziveslovo 29.4.2021

V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, […]

#ziveslovo 29.3.2021

#ziveslovo 29.3.2021

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+