Otvorme sa pre Božie dary

Otvorme sa pre Božie dary

Potom znova vošiel do synagógy. Tam bol človek s vyschnutou rukou. A oni naň striehli, či ho v sobotu uzdraví, aby ho mohli obžalovať. Tu povedal človekovi s vyschnutou rukou: "Staň si do prostriedku!" A tamtých sa opýtal: "Slobodno v sobotu robiť dobre alebo zle, zachrániť život alebo zničiť?" Ale oni mlčali. S hnevom si ich premeral a zarmútený nad zaslepenosťou ich srdca povedal človekovi: "Vystri ruku!" On ju vystrel a ruka mu ozdravela. Farizeji vyšli von a hneď sa radili o ňom s herodiánmi, ako ho zahubiť.

Mk 3, 1-6

Dnešná stať ukončuje päť kafarnaumských sporov Zákona s evanjeliom (Mk 2, 1 – 3, 6): spor o odpúšťaní hriechov, o stolovaní s hriešnikmi, o pôste, o sobotnom zahnaní hladu na poli a o sobotnom zázraku v synagóge. Evanjelium presahuje Zákon, neruší ho, ale napĺňa. Ježišovi po zázraku zrazu hrozí smrť, lebo v sobotu uzdravil chorú ruku človeka. Uzdravený už môže ruku podať iným ľuďom, alebo môže ňou prijať dar. Tvrdosť ľudských sŕdc neblokuje Krista pred uzdravením ruky. Na fyzickej úrovni uzdravil ruku, na duchovnej úrovni umožňuje človeku otvoriť sa pre Božie dary.

TIP NA DNES:

Dovolím, aby ma Boh alebo nejaký človek postavil do stredu svojho záujmu a nechám sa obdarovať. Potlačím tak v sebe zásluhovosť a zákonnícku mentalitu, ktoré mi bránia prijať, čo mi núkajú iní a uzatvárajú ma pred Božou milosťou.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00