Otec sa zjavuje cez Syna a práve Syn nám umožňuje Boha úplne poznať

Otec sa zjavuje cez Syna a práve Syn nám umožňuje Boha úplne poznať

Po tvrdých slovách pre ľudí nekajúcich miest v Mt 11, 16 – 23 Ježiš radostne plesá v modlitbe nad tým, čo Boh Otec s potešením koná pre ľudí. Spontánne totiž zjavuje veci odhaľujúce nebeské kráľovstvo – nie tým, čo sa uzatvárajú do svojich teologických schém a nechcú sa ich vzdať, ale tým, čo sa pokorujú pred Ježišovým slovom. […]

Máme sa vzdať i trestu udeleného súdom a byť štedrí

Máme sa vzdať i trestu udeleného súdom a byť štedrí

Dnešné evanjelium je piatou zo šiestich antitéz (Mt 5, 21 – 48) v programovej Reči na vrchu. V nich Ježiš posilňuje náš vzťah k blížnemu a presahuje nimi Tóru, ktorú Izrael dostal cez Mojžiša. Dosahuje sa nimi vrchol kresťanskej morálky – jej spravodlivosť ide ponad konanie zákonníkov. Výzva „Nadstav mu aj druhé líce“ je hyperbolou, ktorá úplne […]

Efektívna láska je základom úspechu v službe Kristovi a druhým

Efektívna láska je základom úspechu v službe Kristovi a druhým

Dobrý pastier si volí náhradníka, ktorý sa pripraví na svoju pastiersku službu v dôslednom nasledovaní Krista. Tri otázky Zmŕtvychvstalého Petrovi o efektívnej láske sú ozvenou Petrovho trojitého zapretia Ježiša (Jn 19, 17. 25 – 27). Po speve kohúta tam Peter nezaplakal, ako píšu iní evanjelisti, ale teraz sa zarmútil po tretej naliehavej otázke Ježiša, ktorý stavia službu Petra […]

Ježiš nám dáva večný život a vzkriesenie, ktoré sú darom Otca

Ježiš nám dáva večný život a vzkriesenie, ktoré sú darom Otca

Dnešný úryvok je z reči o chlebe života, ktorá zaznela v synagóge v Kafarnaume (6, 25 – 59). Jednak Ježiš je ten chlieb, a jednak sa nám dáva v chlebe. Prichádzať k Ježišovi znamená veriť v neho, či uspokojí telesné potreby ako hlad a smäd, ktoré symbolizujú najhlbšie túžby človeka. Túto vieru označil Ježiš za jediný skutok, ktorý treba […]

Ježišova smrť má univerzálny dosah a privádza nás k Bohu

Ježišova smrť má univerzálny dosah a privádza nás k Bohu

Gréci z evanjelia sú helénski židia v chráme. Chcú vidieť Ježiša, ako keď židia prichádzali do chrámu vidieť Boha a hľadali jeho tvár (Ž 27, 8; 105, 4). Ježiš sa im nedá vidieť, no hovorí, že jeho hodina oslávenia, ktorá paradoxne spočíva v strate jeho života, zasiahne aj ich. Daný paradox straty vyjadril metaforou zasiateho zrna. Jeho príklad […]

Pozvem dnes Pána uzdraviť „moje rany“

Pozvem dnes Pána uzdraviť „moje rany“

Ježiš povolal verejného hriešnika, ktorého spoločnosť nenávidela. Lévi je v poradí už piatym učeníkom po Petrovi, Ondrejovi, Jakubovi a Jánovi. Rabíni mali bežne piatich sympatizantov. Ježiš si však sám povolá učeníkov a spojí tých, ktorých by nikto nedával pospolu: rybárov s mýtnikom, ktorý od nich vyberal dane pre Rimanov. Lévi umožnil hostinou zakúsiť seberovným to, čo sám zažil, no […]

Otvorme sa pre Božie dary

Otvorme sa pre Božie dary

Dnešná stať ukončuje päť kafarnaumských sporov Zákona s evanjeliom (Mk 2, 1 – 3, 6): spor o odpúšťaní hriechov, o stolovaní s hriešnikmi, o pôste, o sobotnom zahnaní hladu na poli a o sobotnom zázraku v synagóge. Evanjelium presahuje Zákon, neruší ho, ale napĺňa. Ježišovi po zázraku zrazu hrozí smrť, lebo v sobotu uzdravil chorú […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+