Počúvajme Božie slovo a zachovávajme ho

Počúvajme Božie slovo a zachovávajme ho

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán." Mária hovorila: "Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky." Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lk 1, 39 – 56

Panna Mária je ideálnym poslucháčom Božieho slova. Najskôr ho celým srdcom počúvala, keď sa jej Boh prihovoril cez anjela. Potom dala súhlas viery na to, čo sa od nej žiadalo. Nosila v sebe vtelené Slovo a porodila ho, čím ho komunikovala svetu. Ďalej ho živila a tak ho zachovala a preukazovala mu svoju lásku. Tento postoj Mária potvrdila, keď sa ako matka vydala nasledovať svojho Syna ako prvá z jeho učeníkov. „Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho“ (porov. Lk 11, 28). Panna Mária to robila svojím neopakovateľným spôsobom, ale každý z nás je povolaný, aby svojou vlastnou, malou mierou šiel rovnakou cestou.

TIP NA DNES:

Poďakujem Pánovi za tri konkrétne veci, ktorými mi preukázal svoju lásku.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00