Naučme sa strácať pre evanjelium

Naučme sa strácať pre evanjelium

Nie je fér, ako sa tento človek správa, a nie je fér, že driem aj za svojho kolegu, ktorý sa fláka… Ako radi by sme niekedy „vzali spravodlivosť do vlastných rúk“. Zákon kresťanstva však hovorí, že nevinný trpí za vinného: „Kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre […]

Plná sloboda sa nachádza v poslušnosti Bohu

Plná sloboda sa nachádza v poslušnosti Bohu

Prví mučeníci udivovali tisíce divákov Kolosea, ktorí čakali, že uvidia prestrašených, na smrť vedených otrokov. Namiesto toho videli odvážnych a radostných mužov a ženy, slobodnejších, ako boli ich prenasledovatelia. Ľudí, ktorých poslušnosť Bohu oslobodila od pozemských obáv, pochybností a kompromisov a priviedla až na svadobnú hostinu Kráľovho Syna. A tak ešte viac ako mravná čistota je v našej viere kontrakultúrna poslušnosť. […]

Byť s Máriou znamená byť s Ježišom

Byť s Máriou znamená byť s Ježišom

Počas svojho života a najmä cez utrpenie sa Mária učila prispôsobovať svoje srdce srdcu svojho Syna. Ježišova túžba spasiť všetkých ľudí sa stala aj jej túžbou. Zanechala teda spontánne materinské city a nechala svojho Syna, aby splnil svoje poslanie. A bola vždy tam, kde o toto poslanie šlo. Slová: „Hľa, tvoj syn!“, „Hľa, tvoja matka!“ preto, tak ako vo […]

Počúvajme Božie slovo a zachovávajme ho

Počúvajme Božie slovo a zachovávajme ho

Panna Mária je ideálnym poslucháčom Božieho slova. Najskôr ho celým srdcom počúvala, keď sa jej Boh prihovoril cez anjela. Potom dala súhlas viery na to, čo sa od nej žiadalo. Nosila v sebe vtelené Slovo a porodila ho, čím ho komunikovala svetu. Ďalej ho živila a tak ho zachovala a preukazovala mu svoju lásku. Tento postoj Mária potvrdila, keď […]

Sme pozvaní zrieknuť sa i seba samých

Sme pozvaní zrieknuť sa i seba samých

Úspech je stále „pokušenie“ človeka. Uspieť na skúške v škole, v kariére, pri výbere životného partnera. Alebo dosiahnuť úspech v duchovnom živote. Taký poriadny zážitok Božej prítomnosti… Práve tu však zakopávame o trvale platný kresťanský paradox: kto stráca, ten získava. Stratiť svoj život a neuspieť je cesta, ktorou sa vydal Kristus. Bola by to hrozná predstava, keby sme nepočuli jej […]

Prehĺbme spoločenstvo s Kristom

Prehĺbme spoločenstvo s Kristom

Dobrý učiteľ sa snaží žiakom odovzdať všetko, čo vie. Keď ich všetko naučí, jeho žiaci odchádzajú k inému učiteľovi, aby ich učil náročnejšie veci. Mohli by sme si myslieť, že aj s Učiteľom z Nazareta to funguje takto. Máme problém milovať blížneho alebo s nejakým iným hriechom? Obrátime sa na Pána s prosbou o pomoc. Kristus nás vyškolí, dokonca nám dá […]

Duch Svätý nás vnútorne obnovuje

Duch Svätý nás vnútorne obnovuje

Po hriechu je človek vnútorne rozdelený. Ťahá nás to rôznymi, často protichodnými smermi. Duch Svätý nás však vnútorne obnovuje a táto obnova má podľa svätého Tomáša Akvinského tieto účinky: Očisťuje od hriechov, pretože hriech je starobou duše. Dostávame novú silu bojovať proti nerestiam. K obnove dochádza prostredníctvom daru múdrosti, ktorá osvetľuje. Duch Svätý odstraňuje trest a vinu a privádza […]

Viera je neviditeľný poklad

Viera je neviditeľný poklad

V šestnástom storočí študovali anglickí katolícki bohoslovci v Ríme. Po vysviacke odchádzali do Anglicka, čo vtedy znamenalo takmer isté mučeníctvo. Mnohých uväznili, sotva vystúpili z lode. Vyhrážali sa im, posielali ich späť do Európy, kde sa nalodili na ďalšiu loď naspäť. Väznili ich, týrali, brutálne mučili. Napriek tomu však prúd kňazov na druhú stranu Lamanšského prielivu neprestal. Jeden […]

Ježiš nás učí ukrižovať samých seba

Ježiš nás učí ukrižovať samých seba

„Počuli ste, že otcom bolo povedané: ,Nezabiješ!‘ (…) No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá“ (Mt 5, 21 – 22). Ježiš vstupuje do duše, priamo k myšlienke. Ak je zlé urobiť nejakú vec, je zlé o nej už premýšľať. Nebo je šťastie, ale človek nemôže mať dve nebesia: to skutočné […]

Láska nás zjednocuje s Bohom

Láska nás zjednocuje s Bohom

Jedine Boh vidí veci také, aké naozaj sú. Nie iba ich povrch, ako sa to často stáva nám. Ako môžeme vidieť veci také, aké sú vo svojej podstate? O tom je morálny život kresťana. Ten spočíva v zjednotení našej vôle s Božou vôľou. Ako sa to dá? Základom je, že hodnota našich skutkov nespočíva len vo vonkajšej zhode […]

Boh sa nám neskrýva

Boh sa nám neskrýva

„Ty si naozaj skrytý Boh,“ začína Izaiáš jeden svoj veľký hymnus (porov. Iz 45). Pán je skrytý, no nie je Bohom, ktorý by sa skrýval. Prekážka, ktorá nám bráni vidieť ho, je na našej strane. Je to našou mysľou zahalenou temnotou, ktorá nie je schopná vidieť za to, čo je viditeľné očami. Je to našou […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+