Pozdravme Máriu ako Mamu

Pozdravme Máriu ako Mamu

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.
Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.
Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Mt 1, 1-16. 18-23

Vždy, keď sa slávi sviatok narodenia Panny Márie, každý praktizujúci katolík vie, že ide a má ísť o predobraz sviatku Narodenia Pána. To potvrdzuje aj dnešné evanjelium – teda prv ako sa na našu zem rodí Kristus, prichádza ako prienik veličín medzi nebom a zemou Panna Mária. Nikto z nás nie je tak výlučne omilostený prijať Ježiša, iba ona. Avšak aj nám ostáva možnosť prijať Krista na spôsob svätého Jozefa: najprv má prijať Pannu Máriu, aby v tomto dôvernom a výlučnom zväzku mohol bezvýhradne prijať aj Ježiša. Preto ľudová múdrosť hovorí: „Skús aj ty nájsť Máriu a nájdeš kľúče od Vianoc.“

TIP NA DNES:

Čo mi bráni v tom, aby som teraz, po letných dňoch, na prahu všetkých povinností, ktoré mám, pozdravil Máriu ako Mamu? Urobím tak notoricky známou modlitbou: Pod tvoju ochranu sa utiekame...

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00