Pozerajme sa na svet očami služby

Pozerajme sa na svet očami služby

Boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva: "Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych." Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: "Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme." On sa ich opýtal: "Čo chcete, aby som vám urobil?" Oni mu povedali: "Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici." Na to im Ježiš povedal: "Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený? Oni mu vraveli: "Môžeme." Ježiš im povedal: "Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené." Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: "Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých."

Mk 10, 32 – 45

Ježiš už tretíkrát predpovedá svoje umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie. Po prvej predpovedi si ho Peter zobral nabok a dohováral mu (porov. Mk 8, 31 – 33), po druhej predpovedi učeníci „nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli“ a cestou sa medzi sebou hádali, kto z nich je väčší (porov. Mk 9, 30 – 35). Po tretej predpovedi to Zebedejovi synovia zobrali „z iného uhla“ a snažili sa situáciu využiť vo svoj prospech. Ani v jednom prípade však učeníci nepochopili, čo im Ježiš hovorí. Preto im, ako aj nám, na tomto mieste predkladá dôležitý princíp, podľa ktorého máme zmýšľať vo svojich srdciach – princíp služby a pokory.

TIP NA DNES:

Ak dnes nebudem rozumieť tomu, čo sa okolo mňa deje, skúsim sa pozrieť na celú vec očami služby a pokory – „Ako tu môžem pomôcť či poslúžiť?“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00