Sme ochotní zapojiť sa do služby?

Sme ochotní zapojiť sa do služby?

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: "Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych." Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: "Čo chceš?" Vravela mu: "Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici." Ježiš odpovedal: "Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?" Oni mu vraveli: "Môžeme." On im povedal: "Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec." Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: "Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých."

Mt 20, 17 – 28

Ježiš nám prišiel slúžiť tým, že položil život ako výkupné za naše hriechy. A to napriek tomu, že sa bál prijať túto službu. „A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi“ (Lk 22, 43 – 44). Ježiš prijal túto službu, hoci prežíval strach. Na akom mieste sa nachádzame v Cirkvi my? Sme len pasívni poslucháči Božieho slova, alebo ho aj aktívne uskutočňujeme? Sme ochotní zapojiť sa do služby? Prináša nám služba radosť? Často od nás Pán Boh možno chce niečo, z čoho máme strach alebo pochybnosti, ale keď ho počúvneme, prináša to veľké ovocie.

TIP NA DNES:

Opýtam sa dnes nebeského Ocka, akú službu odo mňa žiada. Skúsim prijať nejakú službu, ak som tak ešte neurobil. A ak už nejakú službu mám, poprosím Otca, nech ma zatiahne na hlbinu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00