Stretnutie s Ježišom sa rodí z Ducha. Prosme ho a otvárajme sa mu.

Stretnutie s Ježišom sa rodí z Ducha. Prosme ho a otvárajme sa mu.

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“
Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“
On im povedal: „A čo?“
Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“
On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.
Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“
Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“
A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Lk 24, 13-35

Ako vidieť, učeníkom nestačili poznatky. Toľko toho videli a počuli a predsa odchádzajú z Jeruzalema sklamaní. Ježiš im nevyčíta neinformovanosť, ale malovernosť, ťarbavé srdcia. Do viery sa vstupuje krokmi viery. To je podstatné. Nie vyčkávať, „keď mi to bude jasné“ a „keď príde chuť“. V istom zmysle sme všetci v koži emauzských učeníkov. Už toho o Vzkriesenom veľa vieme, vedieme o ňom dlhé diskusie. No to, že kráča vedľa nás, ešte nemusí neznamenať, že sme ho aj „spoznali“. Stretnutie sa rodí z Ducha. Prosme ho a otvárajme sa mu. Emauzskí učeníci nezmenili len názor, ale aj smer cesty…

TIP NA DNES:

Keď budem kráčať ulicami, skúsim sa nerozprávať len sám so sebou, so svojimi dojmami a plánmi, ale v duchu si predstavím, že popri mne kráča Ježiš. Započúvam sa, čo mi dnes hovorí.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00