Zámerom Božích príkazov je záchrana človeka

Zámerom Božích príkazov je záchrana človeka

Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: "Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil." On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: "Z Egypta som povolal svojho syna." Keď Herodes zbadal, že ho oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: "V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, Iebo ich niet."

Mt 2, 13 – 18

Prvé svedectvo o božskej podstate malého Ježiša musia vydať jeho rovesníci. Je to bolestivá skutočnosť, ale zároveň slúži ako „zdvihnutý prst“, pretože dokazuje kontrast Božieho a ľudského príkazu. Zámerom Božích príkazov je záchrana a dobro človeka vo svete i vo večnosti – Jozef počúva Boží hlas, uteká do Egypta, aby Ježiš aj Mária ostali v bezpečí. Príkaz Herodesa vychádza zo strachu a pýchy – ničí a zabíja. Toľko nevinnej krvi bolo v Betleheme, a vôbec v dejinách, preliatej pre zlobu jednotlivcov. Tam, kde nechávame zamĺknuť Božie volanie a pozvania, vždy niekto trpí a umiera – deti, starí, chorí, nepohodlní…

TIP NA DNES:

Dnes si krátko v modlitbe spomeniem na všetky obete potratov, eutanázií a vojen… Možno o to viac, že mám možnosť nerušene prežívať radosť vianočnej oktávy.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00