Žime vo vernosti a neminieme Božie načasovanie

Žime vo vernosti a neminieme Božie načasovanie

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi," a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: "Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu." Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: "On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc." Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

Lk 2, 22 – 40

Simeon aj Anna mali jedinečnú skúsenosť stretnutia s Ježišom, ešte keď bol malým dieťaťom. Ako to, že rozpoznali Mesiáša? Zdá sa, že na to mali určité „predpoklady“. Simeon bol spravodlivý a nábožný muž, ktorý očakával Mesiáša, a Duch Svätý mu to zjavením potvrdil a vnuknutím ho priviedol k Ježišovi v ten správny čas. Anna neustále slúžila Bohu pôstom a modlitbami a neodchádzala z chrámu, preto aj ona v správny čas stretla a rozpoznala Ježiša ako Mesiáša. Toto slovo nech je pre nás povzbudením, že keď žijeme v úprimnosti a vernosti s Bohom, neminieme Božie načasovanie.

TIP NA DNES:

Pri hodnotení uplynulého roka skúsim nájsť situácie, keď som stretol Mesiáša podľa Božieho načasovania, a pozvem Ducha Svätého do ďalšieho roka, aby ma neustále sprevádzal na ceste s a za Kristom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00