Znamenia a zázraky pomáhajú našej viere

Znamenia a zázraky pomáhajú našej viere

Ježiš odišiel zo Samárie do Galiley. Lebo sám Ježiš sa osvedčil, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. Keď prišiel do Galiley, Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. Aj oni tam boli na sviatky.
Prišiel teda znova do KányGalilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel z Judey do Galiley, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal: „Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte.“
Kráľovský úradník mu hovoril: „Pane, poď, kým mi dieťa neumrie!“
Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije!“ On uveril Ježišovmu slovu a šiel.
Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili, že jeho dieťa žije. Pýtal sa ich, koľko hodín bolo, keď sa mu uľavilo. Povedali mu: „Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka.“ Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn žije.“ A uveril on i celý jeho dom.
Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judey do Galiley.

Jn 4, 43-54

Znamenia a zázraky pomáhajú našej viere, no veriť bez akéhokoľvek zázraku, tomu sa hovorí viera. Mnohí uverili v Ježiša na základe zázrakov, hoci Pán Ježiš primárne nerobil zázraky, aby verili, ale pretože verili. Viera je veľmi dôležitá pre prijatie zázraku a Pán Ježiš často vyčítal nevieru nielen ľuďom, ale aj apoštolom. Mnohí však uverili v Ježiša aj bez zázraku. Tento protiklad si môžeme všimnúť v dnešnom evanjeliu – kráľovský úradník uveril bez toho, aby videl. Uveril v Ježiša – uveril jeho slovu. A neuveril len on sám, uveril aj celý jeho dom, lebo videl zázrak, ktorý Ježiš vykonal, hoci do domu nevstúpil. 

TIP NA DNES:

Ku ktorej skupine patrím ja? Verím len na základe znamení a divov alebo som uveril v Ježiša, jeho slovu?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00