Zuzana Korytárová: Záškoláctvo hovorí o probléme dieťaťa v škole

Zuzana Korytárová: Záškoláctvo hovorí o probléme dieťaťa v škole

Poza školu…“ ešte sa to nosí?

Záškoláctvo v zmysle, že žiak chýba viacero dní v škole, ktoré nemá ospravedlnené, je skôr ojedinelé. Zvyčajne je to dôsledok vážnejšieho problému. Môže ísť o šikanovanie, alebo sa žiak snaží predísť neúspechu v škole a hľadá únikovú cestu. Čo sa mu ponúka ako prvé je do školy vôbec neprísť. Oveľa častejšie je ale vyhnúť sa previerke tým, že žiakovi vystaví ospravedlnenku lekár. V niektorých rodinách, kde je veľmi málo financií a rodina poberá dávky v hmotnej núdzi, pričom nemajú zvyšné peniaze na autobus, sa v zimnom období stáva, že žiaci v nečase, v zime, pokiaľ dochádzajú do ZŠ, radšej ostanú doma. Inak chodievajú do ZŠ pešo.

Keď už sa predsa len stane, že dieťa z domu do školy odíde, ale tam nepríde, aký to má scenár?

Ak sa vyhýba písaniu testu, previerky, väčšinou ide k lekárovi, ktorého si potrebuje vybaviť (kontrola u očného, keď napríklad žiak nosí okuliare, raz za pol roka, pričom využije práve náročnú hodinu). Alebo sa dieťa ráno vychystá, odíde akože do školy, ale vráti sa domov. Píše si úlohy, učí sa, navonok z pohľadu rodičov to môže vyzerať úplne štandardne.

Má škola kontrolný systém, ako zistiť, že dieťa blicuje?

Vo vnútornom poriadku niektorých škôl, o ktorom sú rodičia informovaní na prvom rodičovskom združení, môže byť ustanovené, že rodič má dať do dvadsiatich štyroch hodín triednemu učiteľovi vedieť dôvod absencie. Ak žiak chýba viacero dní, pričom triedny učiteľ nemá informácie o žiakovi, je potrebné, aby zatelefonoval domov a zistil dôvod. Taktiež, ak má podozrenie na záškoláctvo, môže zatelefonovať lekárovi uvedenému na pečiatke ospravedlnenia a zistiť, či nie je fiktívny, či pečiatka nebola vyrobená pre potreby záškoláka.

Doniesť ospravedlnenku akože podpísanú rodičom sa dá, čo sa ale robí, ak je toho priveľa a žiak v škole častejšie nie je, ako je?

Potrebné je si so žiakom o tom pohovoriť, zistiť dôvod vymeškávania, ktorý môže byť rôzny. Vo vnútornom poriadku školy je ustanovené, za aký počet neospravedlnených hodín sa žiakovi znižuje známka zo správania. (Známka môže byť znížená napr. za 11 – 30 neospravedlnených hodín o stupeň nižšie.) Za päť neospravedlnených dní sa chýbajúce deti nahlasujú na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde si rodičov zavolajú na vysvetlenie. Ak nie je uspokojivé, krátia sa im rodinné prídavky.

Mnohí rodičia napíšu veľmi vďačne ospravedlnenku aj za maličkosť, ba sú ochotní aj zohnať ju od lekára, keď dieťa zahrá divadlo. Oni odídu do práce, dieťa zväčša ostane samo a

…a podporuje sa tým, že z dieťaťa vyrastá slaboch, ktorý nie je schopný čeliť výzvam. Pediater by mal dať ospravedlnenku len vtedy, keď je žiak naozaj chorý. Ak má nádchu a príde na vyšetrenie, napísať mu na ospravedlnenku, v akom čase bol uňho, aby sa vrátil do školy.

Môže dieťa kontrolovať, prečo nie je v škole, aj niekto iný, trebárs policajt?

Je to neobvyklé. Mestská polícia môže v rámci prevencie chodiť po podnikoch a hľadať stredoškolákov a záškolákov.

Kam deti „odchádzajú“, keď nie sú v škole počas vyučovania?

Najčastejšie sú doma, stredoškoláci môžu byť v rôznych podnikoch, v nákupných strediskách a inde.

Každé „a“ má aj svoje „b“. Aké je v prípade záškolákov – prečo to robia?

Boja sa, že zlyhajú z nejakého predmetu, myslia si, že je učiteľ prísny alebo to nezvládnu, neveria si, prisudzujú známkam veľký význam – väčší, ako v skutočnosti majú. Za záškoláctvom však môže byť aj šikanovanie – dieťa nechce ísť do školy, radšej chce zomrieť, ako by sa malo vrátiť do kolektívu, kde mu žiaci často veľmi rafinovane ubližujú – vyhrážajú sa, že ublížia jemu alebo jeho rodine, pýtajú peniaze, hádžu mu do odpadkového koša peračník, opakovane sa mu vysmievajú, hrešia naňho… dievčatá sa zvyknú spriahnuť a neprijať medzi seba iné dievča.

Ak je za ich únikom zo školy problém, neukazuje to na nefungujúcu komunikáciu rodič – dieťa?

Nemusí ísť o jednoznačne nefungujúcu komunikáciu. V prípade šikanovania sa dieťa môže báť povedať o tom rodičovi alebo pedagógovi, najmä ak sa mu agresor vyhrážal, že mu ublíži.

Aké sú signály, že dieťa do školy riadne nechodí?

Nevidno na ňom neobvyklé vyčerpanie zo školy, pristupuje laxne k úlohám.

Zistili sme, že z nášho dieťaťa sa stal blicér. Čo je dobré v takej situácii urobiť doma?

Vytvoriť atmosféru dôvery, prijatia, podpory, aby sa dieťa otvorilo a povedalo, čo ho trápi. Pomôcť mu prekonať problém. Netrestať ho za to. V závislosti od príčiny zvoliť riešenie.

Treba vždy v takomto prípade aj odbornú pomoc psychológa?

Vždy nie je nutná. Niekedy stačí doučovanie, stanovenie si pravidiel. Ak rodina má problém s financiami a v nadväznosti na to s dochádzkou, je vhodné, keď sa obráti na školu. Na niektorých (nie všetkých) školách sa vypomáha z fondu združenia rodičov. Pri šikanovaní je vhodné, aby sa zapojil do pomoci aj psychológ a škola. V školách sa robia preventívne programy podľa požiadaviek učiteľov, konkrétne našité na triedu, ak je o to záujem. Potrebné je zadať požiadavku príslušnému Centru psychologického poradenstva a prevencie. Agresor sa nemá nikdy vystaviť konfrontácii s obeťou. Prípadne, ak rodič cíti, že zvládnutie tohto je nad jeho sily alebo že by potreboval poradiť, je vhodné objednať sa na psychologické vyšetrenie.

Najlepšia je prevencia: čo teda urobiť dopredu (motivačne, kontrolne), aby som takéto veci s mojím školákom neriešila?

Mať na dieťa čas! Väčšinou sú rodičia zaneprázdnení, majú tendenciu venovať sa zabezpečeniu úloh, stravy, ale to nezasýti srdce dieťaťa. Je potrebné sa s deťmi hrať, chodiť spolu na vychádzky, výlety, klásť otázky, ktoré vyjadrujú záujem o dieťa, nereagovať krikom, skôr vyvodiť zo správania dôsledky. Zaujímať sa o ťažkosti, ktoré dieťa má, budovať vzťah dôvery. Porozprávať mu o problematike šikanovania – vysvetliť mu, čo to je a čo má robiť, keby sa to niekomu v škole prihodilo.

 

 

Snímka: Flickr.com (CC licencia)

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00