Ako prežívať Pôst počas pandémie: Kvetná nedeľa

Ako prežívať Pôst počas pandémie: Kvetná nedeľa
Už nás čakajú naozaj posledné dni Pôstneho obdobia. Najbližšia nedeľa je už posledná pôstna!

Jej názov, po našom Kvetná, z latinčiny doslova palmová, pripomína Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema týždeň pred Veľkou nocou: „Veľký zástup, čo prišiel na sviatky, sa dopočul, že Ježiš prichádza do Jeruzalema. Nabrali palmových ratolestí, vyšli mu v ústrety a volali: „Hosanna! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, kráľ Izraela!“ (Jn 12, 12 – 13)

Zároveň má táto nedeľa aj druhý názov – nedeľa utrpenia Pána. Ten potvrdzuje aj zmenená farba rúcha. V tento deň nie je fialová, ako v ostatné pôstne nedele a všedné dni, ale je červená – ako Kristova krv, ktorú za nás prelial. Tak to bude najbližšie opäť na Veľký piatok.

V dnešnej liturgii sa teda prelínajú dve línie – „Hosana“ a „Ukrižuj“. Na túto dvojakosť poukazuje aj fakt, že na svätej omši budeme počúvať evanjelium dvakrát. Raz hneď v úvode, pri vstupnom sprievode, už spomínané evanjelium o radostnom vstupe do Jeruzalema. Druhýkrát na klasickom mieste počas bohoslužby slova. Lenže to nebude klasické evanjelium, ale Pašie, teda dlhé evanjelium o umučení nášho Pána Ježiša Krista. Tie zaznievajú počas roka dvakrát. Na Kvetnú nedeľu sa striedajú texty z troch synoptických evanjelií. V roku cyklu A (rok 2020) podľa Matúša, v roku B (2021) podľa Marka a v roku C (2022) podľa Lukáša. Druhýkrát sa Pašie čítajú/spievajú na Veľký piatok. Tie sú vždy z evanjelia svätého Jána.

Tak je Veľký týždeň olemovaný dvoma správami o utrpení a smrti Pána. Jedným na Kvetnú nedeľu, druhým na Veľký piatok. Dalo by sa povedať, že Veľký týždeň, ktorý začína práve na Kvetnú nedeľu, je čas medzi dvoma Pašiami, čas medzi dvoma oznámeniami o Pánovej smrti. Je najvyšší čas stíšiť sa a zvážnieť. Je to čas bezprostrednej prípravy na Veľkú noc. Už by sme naozaj mohli vypnúť hudbu, televíziu, odložiť mobily a počítače, upriamiť celú svoju pozornosť na Ježišov prechod zo smrti do života, byť striedmymi v jedle a horlivými v modlitbe. Naša myseľ potrebuje intenzívne smerovať k Veľkej noci.

 

Tip:

Rozdeľte si text Pašií z Kvetnej nedele na štyri časti (napríklad tento rok budú Pašie podľa Marka, tak si ich môžete rozdeliť takto: 1. Mk 14, 1 – 31; 2. Mk 14, 32 – 72; 3. Mk 15, 1 – 23; 4. Mk 15, 24 – 47). V nedeľu, v pondelok, v utorok a v stredu počas večernej modlitby si prečítajte s deťmi príslušnú časť. Môžete nechať čítať aj deti, prípadne si môžete zinscenovať aj rozdelenie textu medzi troch aktérov. Prvý, rozprávač, číta všetky opisy a uvádzania priamych rečí. Druhý číta Ježišove výroky. A tretí zas výroky všetkých ostatných postáv (veľkňazov, ľudu, Piláta a pod.). Napriek spestreniu však z toho neurobte divadlo. Ide o to, aby sme v rodine detailnejšie a osobnejšie prežili s Ježišom jeho umučenie a smrť, a dobre sa pripravili na Veľkú noc.

 

Pre väčšie deti dávam do pozornosti aj Žalm 22 s refrénom „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ a druhé čítanie, ktoré obsahuje veľmi hlboký teologický hymnus o Kristovi z Listu Filipanom (Flp 2, 6 – 11). Oba texty si môžete prečítať a porozprávať sa o nich. Nezabúdajte však, že v prvom rade je to Božie slovo, ktoré má formu modlitby a vyznania viery. Na záver sa teda môžete pomodliť Žalmom 22 a vyznať svoju vieru hymnom z Listu Filipanom.

Dnes môže byť tiež dobrá príležitosť na krížovú cestu. Môžete sa jej zúčastniť (online) vo farnosti alebo si ju urobiť s deťmi vonku v prírode.

A už je naozaj najvyšší čas sa spoločne v rodine zamyslieť a konkrétne si pohovoriť o tohtoročnom slávení Veľkej noci. V príprave na Veľkú noc a v prežívaní Veľkej noci v rodine vám môže pomôcť aj kniha Pôst a Veľká noc v rodine.

Prajeme vám požehnaný pôstny „finiš“ a dobrú prípravu na slávenie Veľkej noci!

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00