Ako prežívať Pôstne obdobie počas pandémie

Ako prežívať Pôstne obdobie počas pandémie

Čože!? To už naozaj zasa začína Pôst?

Naozaj. Už najbližšia streda bude Popolcová streda, začiatok štyridsaťdennej prípravy na Veľkú noc. A budúca nedeľa bude Prvá pôstna.

Pandémia. Nečakali sme ju, ani neplánovali. Za posledný rok sa udialo v našich životoch mnohé, dosiaľ nepredstaviteľné. A to sa týka aj života viery.Mnohí rodičia sa boria s prežívaním viery svojich detí, ktoré zrazu zostalo takmer len na ich bedrách. Bohoslužby či vyučovanie náboženstva len online, to nie je ono. Ak to platí počas cezročného obdobia, o to viac počas obdobia Pôstu a Veľkej noci.

Najdôležitejší koncilový dokument o liturgii (Sacrosanctum Concilium) hovorí o dvojakom ráze Pôstneho obdobia: „Predovšetkým spomienkou alebo prípravou na krst a pokáním privádza veriacich k tomu, aby horlivejšie počúvali Božie slovo, venovali sa modlitbe a tak sa pripravovali na slávenie veľkonočného tajomstva“ (SC 109).

Pôstne obdobie nie je obdobím hladovania či diéty. Je v prvom rade obdobím obnovenia krstného zasväteniaobdobím pokánia. Ak počas neho schudneme, ale nebudeme sa kajať a nevstúpime opäť do svojho krstu, minuli sme sa cieľu a zmyslu Štyridsiatnice (doslovný preklad jeho latinského názvu).

Krstpokánie, to je naša domáca úloha počas Pôstneho obdobia. My sami potrebujeme pochopiť podstatu krstu a pokánia a priblížiť ich svojim deťom. Preto je veľmi dôležité, aby sme si to uvedomili hneď na začiatku Pôstneho obdobia a nastavili to tak vo svojej rodine.

Krst a pokánie. Jedným Boží život získavame a druhým ho v sebe obnovujeme. Svätý Ambróz to nazýva dvoma obráteniami: „Cirkev má aj vodu a má aj slzy: vodu krstu a slzy pokánia“ (porov. KKC 1429). Toto je správna hĺbka a správna náplň Pôstneho obdobia.

 

Krst

Krst je prvá a najdôležitejšia sviatosť. Väčšina z nás však bola pokrstená v detskom veku a svoj krst si nepamätáme. Preto je slávnostná obnova krstných sľubov celej Cirkvi spoločne počas Veľkej noci Pánovho zmŕtvychvstania pre každého pokrsteného extrémne dôležitá. A rovnako aj príprava na ňu.

Tip 1:

Ako rodičia si môžete naštudovať učenie Cirkvi o krste. Odporúčam v prvom rade úryvok z Listu svätého Pavla Rimanom (Rim 6, 3 – 11) aj s vysvetlivkami v katolíckom vydaní. Prečítajte si aj články 1213 až 1284 z Katechizmu katolíckej cirkvi (nájdete aj na internete – katechizmus.sk). Ak je to na vás veľa, prečítajte si aspoň články 1214 a 1239 a zhrnutie (články 1275 – 1284).

 

Tip 2:

Pohľadajte krstné sviece a krstné košieľky svojich detí (ak ich nemáte/neviete nájsť, zožeňte si nejakú inú/čistú krstnú sviecu a krstnú košieľku). Na začiatok Pôstneho obdobia ich ukážte deťom a porozprávajte sa s nimi o ich krste. Povedzte im kedy, kde a kým boli pokrstení, prípadne nejaké zaujímavé okolnosti ich krstu. Nezabudnite na krstných rodičov, ale najmä im povedzte – úprimne – prečo ste ich dali pokrstiť (ako malé deti). Potom môžete umiestniť sviece a košieľky na nejaké vhodné miesto v domácnosti a nechať ich tam až do obnovy krstných sľubov na Veľkonočnú vigíliu. V rámci svojej každodennej rodinnej modlitby sa môžete pri nich každý deň počas Pôstu pomodliť vyznanie viery (dobrá príležitosť sa ho naučiť alebo si ho zopakovať).

„Ak by si nebol pokrstený, chcel by si sa dať pokrstiť?“ Tak znie otázka, ktorú by sme si mali klásť spolu so svojimi deťmi počas Pôstneho obdobia. Táto otázka je o to aktuálnejšia, ak sa navyše v blízkej dobe chystajú na prvé sväté prijímanie či birmovku.

„Ak by si nebol pokrstený, chcel by si sa dať pokrstiť?“ Táto otázka v sebe nesie dve základné roviny. Tá prvá sa dotýka viery. O čo ide, je zrejmé z príbehu o pokrstení etiópskeho dvorana diakonom Filipom: „Filip mu zvestoval Ježiša. Ako išli cestou, došli k akejsi vode a eunuch vravel: „Pozri, voda! Čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť?“ Filip mu povedal: „Ak veríš z celého srdca, slobodno.“ A on odpovedal: „Verím, že Ježiš Kristus je Boží Syn.“ Rozkázal zastaviť voz a obaja, Filip i eunuch, zostúpili do vody a pokrstil ho.“ (porov. Sk 8, 35 – 38)

Veria vaše deti v Ježiša z celého svojho (detského) srdca? Ak by neboli pokrstení, chceli by sa dať pokrstiť? Že to je hypotetická otázka? A čo takto opýtať sa inak: Chcú sa vaše deti modliť? Chcú počúvať o Ježišovi? Čítajú si Sväté Písmo alebo chcú, aby im z neho niekto čítal? Chcú chodiť na svätú omšu alebo na iné kresťanské stretnutia?

V Pôstnom období by sme sa mali vážne venovať svojej viere a viere svojich detí. Viera sa rodí z počúvania Božieho slova. Naše „zamknutie“ doma môžeme teda počas Pôstneho obdobia venovať počúvaniu Božieho slova.

 

Tip 3:

Pôstne obdobie má vrátane nedieľ 46 dní. Najkratšie z evanjelií, evanjelium podľa Marka, má 16 kapitol. Ak si každý večer prečítate (približne) polovicu jednej kapitoly (dlhšie si môžete rozdeliť aj na tretinky), stihnete si do Veľkej noci prečítať toto evanjelium aj s dostatočnou rezervou (keby ste niektorý deň vynechali). Pred každým čítaním však pripomeňte, že toto je ten Ježiš, v ktorého veríme a v ktorého mene sme pokrstení. A po prečítaní si môžete spoločne vždy odpovedať na otázku: „Čo sa v tomto texte hovorí o Ježišovi? Kto je Ježiš?“

Druhá rovina sa týka svätosti. Svätý pápež Ján Pavol II. napísal: „Pýtať sa katechumena: „Chceš sa dať pokrstiť?“, znamená zároveň sa ho aj pýtať, či sa chce stať svätým.“ (Novo millenio ineunte 31) Byť pokrsteným neznamená len stať sa členom organizácie zvanej Cirkev, ale zaviazať sa žiť sväto, usilovať sa byť svätým (viac v spomínanej kapitole Veriace deti v závere).

Krst je vážny záväzok. V prvom rade je samozrejme obrovským Božím darom, nekonečnou Božou milosťou, Božím dielom v náš prospech. Ale prináša so sebou aj náročné požiadavky: „Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im: „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. A kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Tak ani jeden z vás, ak sa nezriekne všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.“ (porov. Lk 14, 25 – 27. 33; a poriadne si prečítajte aj vysvetlivky, napr. čo v hebrejčine znamená „mať v nenávisti“)

Pôstne obdobie je skvelou príležitosťou poukázať aj na tieto požiadavky a predovšetkým na požiadavku svätosti: „Usilujte sa o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána“ (Hebr 12, 14; ale odporúčam aj prvých 13 veršov). Byť pokrsteným, byť kresťanom (doslova „kristovcom“), znamená byť učeníkom Ježiša Krista.

 

Tip 4:

Dobrou príležitosťou pohovoriť si o svätosti môže byť napríklad sviatok sv. Jozefa (19. marca). Alebo si môžete po večeroch čítať životopisy vybraných svätých v nejakom vhodnom spracovaní.

 

* * * * *

Viac o krste, o pokání, ale aj o celom Pôstnom období a jeho prežívaní v rodine (aj) počas pandémie sa dočítate v knihe manželov Vašečkovcov „Pôst a Veľká noc v rodine“ s podtitulom „Ako prežívať v rodine obdobie Pôstu a Veľkej noci“.

Kniha ponúka námety na obdobie od Popolcovej stredydo nedele Zoslania Ducha Svätého. Jej jadrom je slávenie Veľkonočného trojdnia.

Nájdete v nej aj hlbokú a zároveň veľmi jednoduchú, veku primeranú katechézu ku všetkým kľúčovým bodom Pôstneho a Veľkonočného obdobia (Popolcová streda, pôstne a veľkonočné nedele, Veľký týždeň, Veľkonočné trojdnie, Nanebovstúpenie Pána, Turíce) spolu s konkrétnymi tipmi, úlohami a návodmi pre deti i pre rodičov. Napríklad, ako pracovať s deťmi s liturgickými čítaniami, podnety na modlitbu v rodine, aktivity na lepšie pochopenie prežívaných tajomstiev, krátke svedectvá rodičov i detí.

Viac o tom, čo všetko v knihe nájdete a ako je napísaná, sa dočítate aj v dvoch recenziách na portáloch Slovoplus a Bezhraničná.

Ak si ju objednáte teraz, stihnete získať inšpirácie pre Pôstne obdobie hneď od jeho začiatku, počnúc Popolcovou stredou a Prvou pôstnou nedeľou.

Od prežitia Pôstneho obdobia totiž úzko závisí prežitie Veľkej noci. Ak zanedbáme pôstnu prípravu, prežívanie Veľkej noci v našej rodine bude plytšie. Nepremárnime tento čas milosti!

Aký Pôst, taká Veľká noc. Žiaden Pôst, žiadna Veľká noc.

+ Požehnaný Pôst!

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00