Ako prežívať Veľkonočné trojdnie v rodine

Ako prežívať Veľkonočné trojdnie v rodine
Viete, ktoré tri dni tvoria Veľkonočné trojdnie? No predsa… Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota… A čo s Veľkonočnou nedeľou?

Pravda je taká, že tie tri dni sú piatok, sobota a nedeľa. „Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou omšou vo Štvrtok Pánovej večere; jeho stredom je Veľkonočná vigília a končí sa vešperami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.“ (VSLR 19) Teda Veľký piatok (ktorý začíname sláviť už vo štvrtok večer), Biela sobota a Veľkonočná nedeľa.

Využime tento čas s rodinou veľmi dobre, aby nám neunikli udalosti týchto dní, aby sme nezostali mimo, aby sme nepremárnili Božiu milosť, ktorá sa nám na Veľkú noc v hojnosti ponúka.

 

Zelený štvrtok

Katechéza

Vo štvrtok je veľmi vhodné urobiť vstupnú katechézu o celom tajomstve, ktoré ideme sláviť. Pod slovom katechéza si nepredstavujme zložitú a dlhú teologickú prednášku. Stačí jednoduchý náčrt udalostí Ježišovej paschy a predstavenie liturgických slávení so zdôraznením dominantných prvkov. Tiež je dobré dať priestor na detské otázky. Tie sú veľmi dôležité. Cieľom totiž nie je odovzdať deťom informácie, ale vieru. Preto nezabudnite začať a skončiť modlitbou. Začíname s Ježišom. Ideme prežiť jeho paschu, ktorá sa stáva aj našou.

Samozrejme, na takúto katechézu je potrebné sa dobre pripraviť. Pre rodičov je to dobrá motivácia si niečo naštudovať. Ako dobrý zdroj pripomínam už spomínanú knižku Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie. Špeciálne chcem vyzvať mužov: „Nenechávajte to na manželky!“ Ak si na takúto katechézu netrúfate sami, skúste sa dať dohromady z viacerých rodín a poproste niekoho, kto má potrebné vedomosti a dar komunikovať s deťmi.Ja osobne sa pri takejto katechéze sústredím na porovnanie Ježišovej paschy (prechod cez smrť ku vzkrieseniu) s našou paschou (od starého života k novému skrze vieru a krst). A snažím sa to ukázať na obradoch Veľkonočného trojdnia.Stačí 15 – 20 minút. Čím sú deti menšie, tým treba byť stručnejší a názornejší. Možno použiť vhodné obrázky, liturgické farby, sviecu, kríž, krstnú košieľku, kameň a pod. Takáto katechéza zároveň zdôrazní výnimočnosť a dôležitosť celého trojdnia.

 

Liturgia Pánovej večere – sv. omša

Záver katechézy môžeme venovať obradom Zeleného štvrtku. Zvlášť tomu, čo je výnimočné: ustanovenie eucharistie a kňazstva, prikázanie lásky, umývanie nôh, špeciálny záver sv. omše (bez požehnania = začali sme sláviť a nekončíme, pokračujeme).

Odporúčam vám spolu s deťmi sledovať liturgiu v brožúrke Veľký týždeň a veľkonočné trojdnie, ktorá obsahuje liturgické texty týchto dní, vysvetlivky i komentáre. Nám sa to veľmi osvedčilo. Deťom, ktoré už vedia čítať, to pomáha lepšie sledovať a sústrediť sa na priebeh obradov. Biblické texty nájdete aj na lc.kbs.sk.

 

Sederová večera

U nás v rodine i v spoločenstve jednoznačne najobľúbenejší bod veľkonočného slávenia. Slovo „seder“ znamená poriadok. Ide teda o večeru, ktorá neprebieha spontánne, ako obyčajné rodinné stolovanie, ale podľa určitého poriadku s pevne stanovenými obradmi. V podstate je to židovská paschálna večera, podobná, akú slávil Ježiš s učeníkmi.

Veľmi silné sú najmä momenty, v ktorých Ježiš zmenil zaužívaný poriadok – napr. umývanie nôh a samozrejme, najmä jedenie z chleba a pitie z kalicha, ktoré mali mesiášsku symboliku.

Ak zažijete sederové stolovanie, budete oveľa lepšie chápať Poslednú večeru i sv. omšu. Jeho stredobodom je čítanie z Písma a rozprávanie predsedajúceho (otca rodiny) o udalostiach exodu, ktoré začína otázkou najmladšieho stolovníka: „Prečo je táto noc iná ako ostatné noci?“

 

Bdenie s Ježišom v Getsemani

Po sederovej večeri (okolo 20:00) zvyčajne uložíme menšie deti spať. Ostatní odpovedáme na Ježišovu výzvu: „To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ (Mt 26, 40 – 41)

Strávime teda hodinu v rozjímaní, počas ktorého čítame postupne texty pašií z Kvetnej nedele, opisujúce okolnosti Poslednej večere, udalosti v Getsemanskej záhrade, zajatia a nočného výsluchu. Prečítame jeden odsek (pár veršov), nasleduje pár minút ticha, počas ktorých každý sám v tichu rozjíma a modlí sa, a pokračujeme ďalej.

Ako prežívať Veľkonočné trojdnie v rodine

 

Veľký piatok

Ranné chvály a posvätné čítanie

So staršími deťmi sa okolo ôsmej ráno modlíme rannú modlitbu z liturgie hodín. Cirkev ju odporúča aj laikom. Zvlášť v tieto dni. Ide o veľmi silné texty, ktoré nás spájajú s celou modliacou sa Cirkvou.Texty nájdete na stránke breviar.sk alebo v knižke Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie.
Krížová cesta

Môžete použiť ktorúkoľvek z predlôh pre pobožnosť krížovej cesty, aj tú klasickú so 14 zastaveniami. Alebo sa pridajte ku krížovej ceste vo farnosti. My niekedy používame len jednoduchý biblický text od momentu Ježišovho odsúdenia až po pochovanie (napr. Mt 26, 11 – 66) rozdelený na niekoľko častí. Krížovú cestu prežívame vonku v prírode zhruba medzi desiatou až dvanástou. Deti nesú medzi zastaveniami veľký drevený kríž.

Krížová cesta k prežívaniu Veľkého piatku jednoznačne patrí. Máte čas. Neseďte doma, zoberte kríž a choďte von. Tak ako to urobil Ježiš.

 

Katechéza

Okrem úvodnej katechézy k celému Veľkonočnému trojdniu mávame krátku katechézu pred každou liturgiou. V nej vysvetlíme deťom jej špecifiká a upriamime ich na jej podstatu.

Liturgia Veľkého piatku začína bez prežehnania v tichu dole tvárou či na kolenách. Nasleduje modlitba dňa a bohoslužba slova, ktorej vrcholom sú opäť Pašie, tentoraz podľa Jána. Potom prosby za celý svet, poklona krížusväté prijímanie. Na záver sa rozchádzame opäť v tichu bez požehnania. Nekončíme. Pokračujeme.

 

Liturgia Pánovho umučenia  

Za kľúčové považujem, aby si deti na Veľký piatok individuálne uctili kríž. Je to jeden z najsilnejších momentov, keď môžeme osobne vyjadriť lásku a vďaku Ukrižovanému.

Krátko deťom vysvetlite, že dnes je ten deň, v ktorý Ježiš za nás položil svoj život. Za mňa aj za teba. Z lásky. Opätujme mu jeho lásku a pobozkajme jeho umučené telo na kríži.

Môžete to urobiť aj doma. Na nejaké vhodné miesto v domácnosti môžete na dnešný večer vystaviť Kristov kríž (môžu byť pri ňom aj horiace sviece). A pri večernej modlitbe/pred spaním ho môžete každý, rodičia aj deti, pobozkať so slovami „Ďakujem!“ alebo „Milujem ťa, Ježiš“.

Veľký piatok je deň hlbokého dojatia z Ježišovej lásky. Žiadne veľké reči, žiadne komplikované obrady. „Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život.“ (1 Jn 3, 16) „A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.“ (Jn 13, 1)

Máme voľný deň, nepotrebujeme sa (príliš) zaťažovať upratovaním, ani jedlom a jeho prípravou. Nezaplňme si ho zbytočnosťami. Úmyselne si ho nechajme prázdnym od ľudských programov. Nikam sa neponáhľajme. Urobme si priestor na to, aby sme mohli byť my aj naše deti dotknutí jeho láskou. Prežime Veľký piatok s Ježišom, v stíšení a jednoduchosti a dovoľme, aby nás miloval. Aby nám svojím krížom vyznal lásku.

V piatok si ideme zavčasu ľahnúť, aby sme sa dobre vyspali na nasledujúcu noc. Lebo to bude už tá „Veľká“ a veľa toho nenaspíme.

Na Veľký piatok je prísny pôst. O tomto dni platia Ježišove slová: „Prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť.“ (Mk 2, 20) Vzali nám ženícha, komu by sa chcelo jesť?

 

Podnety na ďalšie dni Veľkonočného trojdnia, ale aj celého Veľkonočného obdobia, spolu s predlohami spomínaných katechéz, nájdete v knižke Pôst a Veľká noc v rodine.

Požehnanú Veľkú noc!

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+