Eucharistia: Dokážeme veriť, aj keď zmysly hovoria opak?

Eucharistia: Dokážeme veriť, aj keď zmysly hovoria opak?
Je ťažké uveriť tomu, čo nevidíme. Ešte ťažšie je veriť, že sa niečo stalo, keď vidíme, že sa navonok nič nedeje. Dá sa dnes ešte veriť v to, že v kúsku chleba a troche vína je prítomný Boh? Veď všetky naše zmysly hovoria opak.

Koľkokrát sme už počuli slová: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.“ Kľačali sme v kostole a pozerali sa na kus chleba, ktorý aj po vyslovení týchto slov ostal nezmenený. Na pohľad sa nedá rozoznať, ktorá hostia bola premenená a ktorá nie. Jej vzhľad aj chuť ostávajú nezmenené. Rovnako je to aj s vínom.

Tak ako môžeme veriť, že to nie je len obyčajná biela oblátka, ale Kristovo telo? Odpoveď je jednoduchá – lebo to povedal Ježiš. Máme mu veriť, aj keď naše zmysly hovoria niečo iné? Áno, lebo Ježiš neklame. Naše zmysly nás však môžu niekedy aj klamať. Jednoduchým príkladom sú optické klamy. Náš mozog presvedčený, že to, čo vidíme, je skutočnosť. Tá však môže byť úplne odlišná.

Ježišova prítomnosť

Veriť v to, že sa Boh ukryl do chleba a vína robilo ľuďom ťažkosti od nepamäti. Na rôzne sporné názory reagoval Tridentský koncil (v 16. storočí). Ten jasne potvrdil, že po premenení chleba a vína vo svätej Eucharistii je prítomné telo a krv, spolu s dušou a božstvom nášho Pána Ježiša Krista, a teda celý Kristus, a to opravdivo, skutočne a podstatne pod spôsobmi viditeľných vecí. Táto premena sa v Cirkvi nazýva transubstanciácia, čiže prepodstatnenie. Navonok sa síce nič nezmenilo, ale zmenila sa podstata.

Ani Tridentský koncil však nezabránil ďalším mylným názorom. Najznámejšími sú tie od známych reformátorov. Zwingli odmietal transubstanciáciu a Eucharistiu vnímal iba ako slávenie pamiatky. Kalvín zas hlásal, že v Eucharistii nie je prítomné telo a krv Krista, ale iba ich spásonosná sila. Luther veril v skutočnú prítomnosť tela a krvi Ježiša Krista v Eucharistii, no odmietol prepodstatnenie. Dôležité bolo pre neho prijímať pod obojakým spôsobom. Prítomnosť Krista v Eucharistii obmedzoval iba na okamih svätého prijímania. Preto odmietal uchovávanie a adorovanie premenených hostií.

Eucharistia: Dokážeme veriť, aj keď zmysly hovoria opak?

 

Boh dáva dôkazy

Asi každý zažije vo svojom živote obdobie pochybností. Prítomnosť Krista v Eucharistii je tajomstvo. Nepochopiteľné tajomstvo. A Boh vie, ako často pochybujeme. Vie, že sme tak trochu ako neveriaci Tomáš. A tak nám vo svojej trpezlivej láske dáva aj dôkazy. Aj keď by nemusel. Veď jeho slovo by malo stačiť.

Týmito dôkazmi sú eucharistické zázraky, ktoré nám zvláštnym spôsobom pripomínajú, že Ježiš mal naozaj pravdu. Zázraky sú vedecky nevysvetliteľné javy. A v histórii ľudstva ich bolo mnoho. Viac si o nich môžete prečítať v našom článku: https://www.slovoplus.sk/eucharisticke-zazraky-ked-boh-bojuje-o-nasu-vieru .

Ďalším nevysvetliteľným javom sú ľudia, ktorí celé roky žili iba z Eucharistie. Marta Robinová (o ktorej si môžete prečítať viac v článku: https://www.slovoplus.sk/marta-robinova-50-rokov-neprijimala-nic-ine-ako-eucharistiu ) 50 rokov neprijímala ani jedlo, ani vodu. Žila iba z Eucharistie. Žiadny obyčajný kúsok chleba by človeka neudržal pri živote.

Prijať tajomstvo

Katechizmus Katolíckej cirkvi učí, že Ježiš, ktorý vstal z mŕtvych a je so svojím Otcom, je stále prítomný aj vo svojej Cirkvi rôznymi spôsobmi. Je prítomný tam, kde sú dvaja alebo traja v jeho mene, ale aj v núdznych, chudobných, uväznených,… tiež je prítomný v osobe vysväteného kňaza. Ale najšpeciálnejšie je prítomný v Eucharistii.

Eucharistia bola dôležitou súčasťou aj života svätých. Podľa sv. Jána Pavla II. je Eucharistia „tajomstvom prítomnosti. Prostredníctvom nej sa najvznešenejším spôsobom uskutočňuje Ježišov prísľub, že zostane s nami až do konca sveta.“ Matka Tereza nám dáva jednoduchý návod, ako sa naučiť milovať: „Ak chcete rásť v láske, vráťte sa k Eucharistii, vráťte sa k adorácii.“

Pochopiť tajomstvo eucharistie naším rozumom asi nie je možné, aj keď sa o to mnohí pokúšajú. Boh nás však nepozýva k tomu, aby sme tomu tajomstvu rozumeli, ale aby sme ho v dôvere prijali vo svojom srdci. A aby skrze Eucharistiu mohol konať v našich životoch. Dokážeme uveriť tomuto tajomstvu?

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00