Milovať manželku ako Kristus

Milovať manželku ako Kristus
V rozprávke sa kráľ pýta svojich dcér, ako ho milujú. Jedna hovorí, že ako zlato, druhá, že ako svoj vienok zelený, a tretia, že ako soľ. Ako by mal odpovedať na podobnú otázku manželky kresťanský manžel? No predsa, milujem ťa ako – Kristus!

Muž sa nemá porovnávať vo svojej manželskej láske s inými mužmi a ani nemá pristať na to, aby ho s inými mužmi porovnávala jeho manželka. Iste, iní muži ho môžu inšpirovať: „Pamätáte si, ako náš dedo miloval babku?“ alebo: „Vždy ma fascinovalo, ako krásne sa správal náš otec k našej mame!“ Nemala by to byť však žiadna súťaž párov ani jednotlivcov. Jediný, s kým sa máme vo svojej láske k manželke porovnávať, je Kristus.

Práve Kristus je podľa Písma vzorom a meradlom manželskej lásky: Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil očistným kúpeľom vody a slovom, aby si sám pripravil Cirkev slávnu, na ktorej niet škvrny ani vrásky ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená“ (Ef 5, 25-27).

Ježiš Kristus. To má byť jediná mierka nášho života. Ak chceš milovať ako Kristus, musíš byť ako Kristus. Ak chceš byť ako Kristus, musíš Krista poznať. Ak chceš Krista poznať, musíš na neho upriamiť celú svoju pozornosť a hľadať ho celým svojím srdcom každý deň.

 

Preto aj my, zhoďme všetku príťaž a hriech, ktorý nás opantáva, a vytrvalo bežme v závode, ktorý máme pred sebou, s očami upretými na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery.“ (porov. Hebr 12, 1-2)

Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!“ (Kol 3, 1-2)

My však väčšinu času myslíme na seba. Pozeráme sa len na seba, prípadne na naše manželky a na naše manželstvo. Málo hľadíme na Krista. Ak chceš, aby Boh zmenil vaše manželstvo a tvoj vzťah k tvojej manželke, potrebuješ sa prestať zaoberať dookola len vami samými a začať sa seriózne zaoberať Kristom.

Muž je obrazom a slávou Boha.“ (porov. 1 Kor 11, 7) Ak to má platiť a hlavne byť vidieť v tvojom živote, musíš na ten obraz hľadieť a musíš ten obraz poznať. Potom sa deje to, o čom píše svätý Pavol: „A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, čoraz slávnejší obraz.“ (2 Kor 3, 18) Ten, na ktorého máme hľadieť, je Ježiš. On je obraz neviditeľného Boha.“ (Kol 1, 15) On o sebe hovorí: Kto vidí mňa, vidí Otca.“ (Jn 14, 9) A našu úlohu popisuje slovami: Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 48)

 

Máme byť ako Otec. Ježiš je dokonalým obrazom Otca. Sám seba dáva za vzor v láske. Aj v tej manželskej: Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.“ (Jn 15, 12) Ak nie si dokonalý v láske, ak nemiluješ ako Kristus, znamená to, že – nepoznáš Boha. Svätý Ján to hovorí jasne: Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.“ (1 Jn 4, 7-8) Kto miluje, pozná Boha. Kto nemiluje, nepozná Boha.

Som presvedčený, že neschopnosť mužov milovať manželku ako Kristus pochádza práve z toho, že v skutočnosti Krista nepoznajú. Myslia si, že poznajú, ale v skutočnosti nepoznajú.

Potrebuješ poznať Krista. Naozaj, hlboko, dôverne, intímne. Ako svojho Pána. Ako svojho Majstra. Ako svojho najlepšieho Priateľa. Potrebuješ s ním mať vzťah. Taký, aký máš so svojou manželkou. Ba ešte hlbší, intímnejší. Manželku si povolaný milovať ako seba samého, Krista však „z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily“ (porov. Mk 12, 30). Som povolaný milovať Krista, som povolaný milovať svoju manželku. Milovať Krista a milovať ako Kristus.

 

Kresťan si nemôže povedať: „Chcem vrúcne, vášnivo milovať svoju manželku!“ a zároveň byť spokojný len s chladným, formálnym vzťahom ku Kristovi. Samozrejme, platí to i naopak. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.“ (1 Jn 4, 20) Zbožnosť muža, ktorý nemiluje svoju manželku, je falošná.

Časť tejto knihy som napísal v lete počas našej rodinnej dovolenky na ostrove Čiovo v Chorvátsku. Po pár dňoch pobytu som zistil, že neďaleko nášho penziónu je malý kostolík, v ktorom je každé ráno svätá omša. Zatúžil som stráviť viac času s Bohom a povedal som si, že dovolenka je na to veľmi dobrá príležitosť. Každé ráno, keď Martuška s deťmi ešte spali, som sa pred raňajkami vybral na svätú omšu. Vyrážal som skôr, aby som si ešte polhodinu pred omšou stihol čítať zo Svätého písma. Cestou tam a späť som sa pomodlil svätý ruženec. Vracal som sa akurát tak, že sme sa s rodinou stretli v jedálni a spoločne sme sa naraňajkovali. Ja som mal však za sebou vyše hodiny času s Bohom.

Aby nedošlo k omylu, nie som najzbožnejší z celej rodiny. Z nás dvoch je za bežných okolností skôr Martuška to „ranní ptáče“ a aj v osobnej modlitbe je disciplinovanejšia ako ja. Píšem to práve preto, že to bolo výnimočné. Vnímal som, že ako muž potrebujem svoj exkluzívny čas s Kristom. A možno som tú potrebu cítil o to naliehavejšie, pretože som písal o láske manžela, ktorý má milovať ako Kristus.

Poznať Krista, mať s ním vzťah je pre muža, ktorý má milovať ako Kristus, nevyhnutné. Na základe Písma, učenia Cirkvi i vlastnej skúsenosti vám môžem odporučiť najmä štyri prostriedky, ktoré vám pomôžu poznať Krista a budovať s ním vzťah. Sú to: Božie slovo, eucharistia, modlitba a bratia…

 

* * *

 

Tento článok je len úvodom do kapitoly, v ktorej podrobne opisujem, ako môže muž Krista osobne poznať, stávať sa takým ako on a najmä, ako milovať svoju manželku ako Kristus. Celú ju nájdete v mojej najnovšej knihe Muži, milujte svoje manželky / Ako dosiahnuť, aby bola vaša manželka spokojná. Získať ju môžete napríklad aj v našom obchode.

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00