Pobirmovaní – Dostali sme len peniaze od babky alebo aj niečo cennejšie?

Pobirmovaní – Dostali sme len peniaze od babky alebo aj niečo cennejšie?

O birmovaní vieme, že je to sviatosť, pri ktorej je pokrstený vkladaním rúk, pomazaním a modlitbou naplnený Duchom Svätým, získava milosť, vnútorné posilnenie a podľa latinského názvu confirmatioaj upevnenie vo viere. Čo to však pre človeka môže znamenať v jeho bežnom živote?

Sviatosťou birmovania získavame dary, ktoré nám pomáhajú v každodennom živote, ak sa necháme viesť Bohom. Nie je to nevyhnutne niečo veľkolepé, ale skôr nenápadné pôsobenie, ktoré musíme hľadať vo svojom srdci.

Práve prechádzal Pán. Pred Pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale Pán nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale Pán nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum.(1 Kr 19, 11-12)

Otec biskup Stanislav Stolárik opisoval počas svojej homílie dary Ducha Svätého nie v tradičnom poradí, ale začal bázňou pred Bohom, pretože: Bohabojnosť je počiatok múdrosti a múdro robia všetci, čo ju pestujú. (Ž 111,10) Tam, kde nie je bázeň pred Bohom, chýba aj bázeň a úcta pred iným človekom. Dar múdrosti by mal byť využívaný v prospech dobra. Bázeň pred Bohom v istom slova zmysle nedovolí človeku konať zlo. No v dnešnom svete vidíme práve opak – človek sa stavia do pozície boha, manipuluje a nerešpektuje ostatných.

STAČÍ CHCIEŤ

Dar rozumu, rady, dar sily, poznania, dar nábožnosti – to nie je ani zďaleka všetko. Hymnus Veni Creator Spiritus zvoláva Ducha Svätého tvorivého. On sa neobmedzuje len na sedem bodov. Duch Svätý je akýmsi iniciátorom, povzbudzuje nás v konaní dobra a jeho pôsobenie môžeme vo svojom živote reálne cítiť. Dokáže byť pomocníkom v malých veciach, ale aj pri veľkých rozhodnutiach. Niektorí ľudia berú túto sviatosť ako povinnú výbavu kresťanského balíčka sviatostí. Duch Svätý je síce najabstraktnejšia Božská osoba, no skúsme o ňom rozmýšľať a rozprávať konkrétne. Čo môžeme urobiť, aby sme našli alebo oživili hlas Ducha Svätého v našom vnútri? Stačí chcieť. Keď sa najbližšie budeme rozhodovať, poprosme aspoň letmou modlitbou o pomoc práve jeho. ,,Pomôž mi. Veď ma, Duch Svätý. Chcem sa rozhodnúť tak, aby to bolo v súlade s tvojou vôľou, Bože.” A postupne začneme byť citlivejší na jeho hlas v našom srdci.

VYKROČIŤ ZO SKRÝŠE

Práve sviatosťou birmovania sme ako apoštoli povolaní ohlasovať Ježiša Krista vzkrieseného a vydávať svedectvo. Najlepší nástroj, ako sa dá niečo ukázať, naučiť, je vlastný príklad. Nenechávajme to len na katechétoch, kňazoch, zasvätených osobách. Veriaci človek má pomáhať starať sa aj o „chrámy“ Ducha Svätého – o seba, svoje vnútro, ale aj vnútro svojich blízkych. Rodičia, krstní či birmovní rodičia, ale aj ktokoľvek iný, ktorému záleží na tom, aby sme žili v pokoji, dobroprajnom prostredí, láske a aby sme rástli vo viere. Takto sa vydávaním svedectva prijaté dary Ducha Svätého nezanedbajú a prinášajú úrodu.

Nezáleží na tom, či máme po prijatí tejto sviatosti len pár rokov, alebo už ubehlo viac času. Pomazanie a dary Ducha Svätého sme dostali, je v nás potenciál na ich rozvíjanie a zveľaďovanie. Možno sme už na to zabudli, no driemu v nás.

Oslavujeme narodeniny, meniny, výročia svadby… a čo tak výročie udelenia ďalších sviatostí? Niekto možno aspoň vie, kedy bol pokrstený, prvé sväté prijímanie predpokladáme, že bolo v máji, ale čo birmovanie? O tento dátum sa málokto zaujíma. Skúsme si nájsť čas vrátiť sa k tomu a spomenúť si nielen na deň, kedy sme dostali dary Ducha Svätého, ale aj dar nového patróna, pomocníka, svätého. Aj oni nám majú byť pomocníkmi pri vydávaní svedectva svojmu okoliu o našom živote s Duchom Svätým.

VIAC AKO PENIAZE OD BABKY

Spýtali sme sa mladého animátora Damiána Liptáka, ktorý sa venuje mladým a birmovancom, ako vidí priebeh formácie a či v nej vidí zmysel:

Nebudem klamať. Väčšina mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania, nevedia, prečo to robia. Nemôžem im však krivdiť. Viera okolo nich nabrala naučený charakter, kedy už v útlom veku boli učení žiť veci, ktoré nežili ich učitelia, boli trestaní za prehrešky, ktoré konali ich rodičia a koncept živej viery im nebol známy. Nekrivdím ani tým, ktorí im túto naučenú vieru odovzdali, pretože dali to, čo sami prijali.

Viera je Boží dar, nadprirodzená čnosť, ktorú vlieva Boh. Duch Svätý aj dnes prebúdza svoj ľud a vlieva im túto živú vieru, s ktorej príchodom uzdravuje, potešuje, uceľuje a buduje v svojich deťoch jednotu, silu a horlivosť pre žitie evanjelia – toto sa skutočne deje. Tejto obnove som bol svedkom pred ôsmimi rokmi na mojej birmovke a stretávam sa s ňou až dodnes.

V spoločenstve MaranaTha pomáham už niekoľko rokov na Alfa kurze, na ktorom jazykom mladých hovoríme o živom Ježišovi, ktorý nás miluje ako nikto iný, o Duchu Svätom, ktorý chce naplniť srdce každého človeka a darovať mu radosť už tu na zemi, a o Otcovi, ktorý nesedí kdesi hore na obláčiku, ale stará sa.

Bol som svedkom návratov ateistov, neveriacich kresťanov či stratených Božích služobníkov späť do objatia Otca, kam patrí každý jeden z nás. Toto je dielo Ducha Svätého, ktoré pozorujem. Milujem prekvapené tváre birmovancov, ktorí si mysleli, že najväčší dar na birmovke budú peniaze od babky, ale po prijatí daru synovstva od Ducha Svätého už nič nie je cennejšie.

Milý čitateľ, možno si už na svoju birmovku dávno zabudol, no dary Ducha Svätého si v ten deň s istotou dostal. Obnovme si dnes spoločne jeho prítomnosť v nás a poprosme ho, aby v nás konal, viedol nás, pomáhal nám. 


Duchu Svätý, 

veď ma cestou spásy a povzbudzuj ma konať dobro,

daj mi silu premáhať zlo,

pomôž mi zachovať jednotu ducha, pokoja

a daj mi milosť vytrvať v dobrom až do konca. 

Amen.

Autor: Karolína Smolinková

Snímka: Canva

Webmagazín+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00