Jozef sa nevyhováral, ale poslúchal

Jozef sa nevyhováral, ale poslúchal

Niektorí ľudia neveria tomu, že Boh koná nadprirodzene, napríklad aj cez sny. Ak by tomu ani Jozef neveril, malo by to katastrofálne následky. Boh v Biblii cez sny hovorí dokonca aj k neveriacim (Nabuchodonozor, Egyptský kráľ, Pilátova žena,…), a teda o čo viac môže hovoriť k nám, jeho deťom… Aj prvý pápež nám to sľúbil. (porov. Sk 2, 17) Otázka […]

Vykročme napriek našej slabosti, strachu, zlyhaniu…

Vykročme napriek našej slabosti, strachu, zlyhaniu…

Stotník z dnešného evanjelia bol muž vyššej vojenskej hodnosti v rímskom vojsku. Nebol to teda pravoverný žid, akoby sme mohli čakať. A aj napriek tomu o ňom Pán Ježiš povedal: „…u nikoho v Izraeli som nenašiel takú vieru“. Keď sa pozrieme do Starého zákona, nájdeme tam mnohých významných prorokov, sudcov, kráľov… Viacerí z nich urobili dosť veľa „trapasov“, na ktoré […]

Súď ma, Bože, už na tomto svete

Súď ma, Bože, už na tomto svete

Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. […]

#ziveslovo 28.6.2022

#ziveslovo 28.6.2022

Ježiš nastúpil na loďku a jeho učeníci ho nasledovali. Na mori sa zrazu strhla taká búrka, že sa vlny prevaľovali cez loďku; a on spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho slovami: „Pane, zachráň nás, hynieme!“ On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!“ Potom vstal, pohrozil vetru i moru a nastalo veľké ticho. Ľudia žasli a hovorili: „Ktože je to, že […]

#ziveslovo 28.5.2022

#ziveslovo 28.5.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť […]

#ziveslovo 28.4.2022

#ziveslovo 28.4.2022

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo. Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery. Otec miluje […]

#ziveslovo 28.3.2022

#ziveslovo 28.3.2022

Ježiš odišiel zo Samárie do Galiley. Lebo sám Ježiš sa osvedčil, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. Keď prišiel do Galiley, Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. Aj oni tam boli na sviatky. Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, […]

#ziveslovo 28.2.2022

#ziveslovo 28.2.2022

Keď sa Ježiš vydával na cestu, ktosi k nemu pribehol, kľakol si pred ním a pýtal sa ho: „Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som obsiahol večný život?“ Ježiš mu povedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh. Poznáš prikázania: Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ Ale on […]

#ziveslovo 28.1.2022

#ziveslovo 28.1.2022

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ A pokračoval: „K čomu […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+