Verme, že Boží Duch si nájde spôsob

Verme, že Boží Duch si nájde spôsob

Vydať svedectvo o Bohu prítomnom v živote človeka je vždy martýrium, teda mučeníctvo. A teda niečo ťažké. Aj preto sa do toho až tak nehrnieme. Nechceme zažiť, že to naše svedectvo aj tak neprijmú všetci. Boh nám na príbehu svätého Štefana ukazuje, že našťastie rast jeho kráľovstva nestojí a nepadá na prijatí či odmietnutí nášho svedectva. Ba práve naopak. […]

Modlime sa, aby sme nemali ťažké srdce

Modlime sa, aby sme nemali ťažké srdce

Ťažko sa beží s plným bruchom. Ťažko aj vtedy, keď má človek viac kíl, ako by potreboval. Ako sa beží s ťažkým srdcom? Čo o tom vieme? Ježiš nás varuje, aby sme si dali pozor na ťažké srdce. Ukazuje na oblasti, ktoré nás chcú v živote „dobehnúť“ – a dobehnúť skôr, než sa nám podarí postaviť sa pred tvár Syna […]

Boha nikdy celkom nepochopíme

Boha nikdy celkom nepochopíme

Ježiš rozpustil zástupy a vošiel do domu. Tu k nemu pristúpili jeho učeníci a vraveli mu: „Vysvetli nám podobenstvo o kúkoli na roli.“ On im povedal: „Rozsievač dobrého semena je Syn človeka. Roľa je svet. Dobré semeno sú synovia kráľovstva, kúkoľ sú synovia Zlého. Nepriateľ, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva je koniec sveta a ženci sú anjeli. Ako teda […]

#ziveslovo 26.6.2022

#ziveslovo 26.6.2022

Keď sa napĺňali dni, v ktoré mal byť Ježiš vzatý zo sveta, pevne sa rozhodol ísť do Jeruzalema a poslal pred sebou poslov. Oni sa vydali na cestu a prišli do istej samarijskej dediny, aby mu pripravili nocľah. Ale neprijali ho, lebo mal namierené do Jeruzalema. Keď to videli učeníci Jakub a Ján, povedali: „Pane, máme povedať, aby zostúpil […]

#ziveslovo 26.5.2022

#ziveslovo 26.5.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť a tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“ Potom ich vyviedol von až […]

#ziveslovo 26.4.2022

#ziveslovo 26.4.2022

Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme […]

#ziveslovo 26.3.2022

#ziveslovo 26.3.2022

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, […]

#ziveslovo 26.2.2022

#ziveslovo 26.2.2022

Ježišovi prinášali deti, aby sa ich dotkol. Ale učeníci ich okrikovali. Keď to Ježiš videl, namrzený im povedal: „Nechajte deti prichádzať ku mne! Nebráňte im, lebo takým patrí Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň.“ Potom ich objímal, kládol na ne ruky a požehnával ich. Mk 10, 13-16 kňaz Dominik Markoš […]

#ziveslovo 26.1.2022

#ziveslovo 26.1.2022

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+