Tesná brána, nie pohodlnosť; život s Bohom a nie so svetom

Tesná brána, nie pohodlnosť; život s Bohom a nie so svetom

Toľko myšlienok v jednom čítaní – perly a svine, láska k človeku, tesná brána… Čitateľ v nich hľadá súvislosť, aby ju mohol dnes žiť. Možno je ňou správanie, ktoré vedie k Bohu. Prvá stať sa nás snaží chrániť pred zlom a pokazenosťou tých, ktorí nenávidia svätosť. Druhá nám dáva návod, ako vychádzať s ľuďmi. A tretia, tretia nás pripravuje na náročnosť životného štýlu […]

Deti si nemajú našu lásku zaslúžiť, majú si v nej odpočinúť

Deti si nemajú našu lásku zaslúžiť, majú si v nej odpočinúť

Je veľa detských vlastností, ktoré obdivujeme. Úprimnosť, radostnosť, schopnosť nadšene tlieskať rukami a od srdca sa smiať. Mohli by sme sa nazdávať, že byť dieťaťom je jednoduché, keď majú po boku nás, dospelých, ktorí chránia ich radosť a bezstarostnosť. Napriek tomu nám ich Ježiš dáva dnes za vzor. Vidí ďalej než my. Vie, že dospelí sú často […]

Inšpirujme sa a dôverujme, že aj nám Pán pomôže, ako sľúbil

Inšpirujme sa a dôverujme, že aj nám Pán pomôže, ako sľúbil

Svätý Marek bol údajne synom veriacich rodičov, ktorí dali apoštolom pri viacerých príležitostiach k dispozícii svoj dom. Tieto slávnostné slová písal po mnohých skúsenostiach s ohlasovaním dobrej zvesti. Dáva nimi nám, čitateľom, nádej, že Boh bude sprevádzať aj naše úsilie a zároveň pevnú vieru v hodnotu spásy. Predstavujem si – keď tieto slová tak zapôsobili na nás, ako museli […]

Komu sa veľa odpustilo, ten veľmi miluje

Komu sa veľa odpustilo, ten veľmi miluje

Komu sa veľa odpustilo, ten veľmi miluje. Mária v dnešnom evanjeliu vyjadruje svoju lásku kúpou vzácneho oleja a pomazaním Ježišových svätých nôh. Lásku vyjadrujeme každý svojím spôsobom – niekto ochotnou pomocou, iný vyznaniami či objatím. Pýtam sa: ako by som ja vyjadrila lásku Láske? Tej Láske, ktorá o pár dní za mňa položí život, aby mi vrátila ten […]

Ježiš nosí meno, na ktoré sa zohne každé koleno na nebi, na zemi i v podsvetí

Ježiš nosí meno, na ktoré sa zohne každé koleno na nebi, na zemi i v podsvetí

Kým je pre mňa Ježiš? Áno, Ježiš je dôverným priateľom, je osobným Bohom. V dnešnom úryvku však mierime omnoho vyššie – sme svedkami, ako jeho vznešenosť, jeho božská veleba, ohromuje Petra tak, že v srdci cíti strach. Dar bázne voči Bohu, na ktorý svet zabúda, má svoje miesto medzi ostatnými darmi Ducha Svätého. Boh, prítomný v našom dni, […]

Aj my sme spoluzodpovední za obraz Krista vo svete

Aj my sme spoluzodpovední za obraz Krista vo svete

Stokrát prečítaný úryvok, a stále vie prekvapiť. Slová „všetkému stvoreniu“ sú dnes tým prekvapením, novým uvedomením si všeobecnosti nášho ohlasovania. Hovoriť o Bohu slovom, ale predovšetkým príkladom – v rodine, škole či na pracovisku –, je pre nás známou povinnosťou. Uvedomujeme si svoju spoluzodpovednosť za obraz Krista vo svete. Ježiš však náš zoznam pôsobísk rozširuje slovami „všetkému […]

#ziveslovo 13.12.2021

#ziveslovo 13.12.2021

Keď Ježiš prišiel do chrámu a učil, pristúpili k nemu veľkňazi a starší ľudu a pýtali sa: „Akou mocou toto robíš? A kto ti dal túto moc?“ Ježiš im povedal: „Aj ja sa vás na niečo spýtam. Ak mi odpoviete, i ja vám poviem, akou mocou toto robím. Odkiaľ bol Jánov krst? Z neba, či od ľudí?“ Oni rozmýšľali a hovorili si: „Ak […]

#ziveslovo 13.11.2021

#ziveslovo 13.11.2021

Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel. No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí […]

#ziveslovo 13.10.2021

#ziveslovo 13.10.2021

Ježiš povedal: „Beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať! Beda vám, farizeji, lebo máte radi prvú stolicu v synagógach a pozdravy na uliciach! Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, po čom chodia!“ Vtedy mu povedal ktorýsi zákonník: „Učiteľ, keď […]

#ziveslovo 13.9.2021

#ziveslovo 13.9.2021

Keď Ježiš skončil všetky svoje slová ľudu, ktorý ho počúval, vošiel do Kafarnauma. Tam mal istý stotník sluhu, ktorého si veľmi cenil, a ten bol na smrť chorý. Keď sa stotník dopočul o Ježišovi, poslal k nemu židovských starších s prosbou, aby prišiel a sluhu mu zachránil. Oni prišli k Ježišovi a naliehavo ho prosili: „Zaslúži si, aby si mu to urobil, […]

#ziveslovo 13.8.2021

#ziveslovo 13.8.2021

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“ Povedali […]

#ziveslovo 13.7.2021

#ziveslovo 13.7.2021

Ježiš začal robiť výčitky mestám, v ktorých urobil najviac zázrakov, pretože sa nekajali: „Beda ti, Korozain! Beda ti, Betsaida! Lebo keby sa v Týre a Sidone boli stali zázraky, ktoré sa stali u vás, dávno by boli robili pokánie v kajúcom rúchu a popole. Preto vám hovorím: Týru a Sidonu bude v deň súdu ľahšie ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať […]

#ziveslovo 14.6.2021

#ziveslovo 14.6.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, […]

#ziveslovo 13.5.2021

#ziveslovo 13.5.2021

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých […]

#ziveslovo 13.4.2021

#ziveslovo 13.4.2021

Ježiš povedal Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“ Nikodém sa ho opýtal: „Ako sa to môže stať?“ Ježiš mu odvetil: „Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti: Hovoríme o tom, čo poznáme, a svedčíme […]

#ziveslovo 13.3.2021

#ziveslovo 13.3.2021

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+