Nedávajme Bohu falošné prísľuby

Nedávajme Bohu falošné prísľuby

Blafovať, aby sme mali pokoj, nie je ťažké. Sľúbiť a spraviť si po svojom nie je hrdinstvo. Najskôr odmietnuť, potom prehodnotiť a obrátiť postoj naruby, na to nemá silu každý. Ak sa k tomu niekto prehryzie, klobúk dolu. Je to namáhavé. My, čo berieme vieru vážne desaťročia, ani nevieme ako a pristihneme sa pri blafovaní. Slovami hovoríme Pánovi „áno“, […]

Ak si zachováme vzťah s Bohom, zvládneme všetko

Ak si zachováme vzťah s Bohom, zvládneme všetko

Ježiš hovorí o zborení chrámu a šokuje. Nevieme si predstaviť svet bez kostolov, rodinných domov a bytoviek. Každý domov má tvár. Napriek tomu sa svet mení. Spôsob bývania, druhy práce, technológie, mobilita, susedia. Zmeny okolo nás sú čiastočne v našich rukách. Viac ako zborenia chrámu sa bojme straty duchovného kompasu. Blúdenie nikam nevedie a často sa končí zúfalstvom. Koľkí sa […]

Dôverujme, sme v Božích rukách

Dôverujme, sme v Božích rukách

Ľudské mláďatá sú také krehké a zraniteľné. Dlho sa nevedia o seba postarať. Potrebujú starostlivosť rodičov a solídnu výchovu. Deti sú závislé na rodičoch. Keď je im ťažko, vyhľadajú ich. Veriaci rodičia deťom okrem bežnej starostlivosti dajú niečo navyše: naučia ich modliť sa, aby vedeli, že sú v Božích rukách. Ježiš hovorí, že deti majú vždy prístup k nemu. My […]

Zostaňme pred Bohom maličkí

Zostaňme pred Bohom maličkí

Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Mt 11, 25-27 Farár Anton Ziolkovský […]

#ziveslovo 13.6.2022

#ziveslovo 13.6.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, […]

#ziveslovo 13.5.2022

#ziveslovo 13.5.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, […]

#ziveslovo 13.4.2022

#ziveslovo 13.4.2022

Jeden z Dvanástich – volal sa Judáš Iškariotský – odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám ho vydám?“ Oni mu určili tridsať strieborných. A od tej chvíle hľadal príležitosť vydať ho. V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ On povedal: „Choďte do mesta k istému človekovi […]

#ziveslovo 13.3.2022

#ziveslovo 13.3.2022

Ježiš vzal so sebou Petra, Jána a Jakuba a vystúpil na vrch modliť sa. Ako sa modlil, zmenil sa vzhľad jeho tváre a jeho odev zažiaril belobou. A hľa, rozprávali sa s ním dvaja mužovia – boli to Mojžiš a Eliáš. Zjavili sa v sláve a hovorili o jeho odchode, ktorý sa mal uskutočniť v Jeruzaleme. Petra a tých, čo boli s ním, premohol spánok. A keď sa […]

#ziveslovo 13.2.2022

#ziveslovo 13.2.2022

Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú […]

#ziveslovo 13.1.2022

#ziveslovo 13.1.2022

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi […]

#ziveslovo 14.12.2021

#ziveslovo 14.12.2021

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: […]

#ziveslovo 14.11.2021

#ziveslovo 14.11.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení, slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta, od kraja zeme až po kraj neba. Od figovníka sa […]

#ziveslovo 14.10.2021

#ziveslovo 14.10.2021

Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky. Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, […]

#ziveslovo 14.9.2021

#ziveslovo 14.9.2021

Ježiš povedal Nikodémovi: „Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný […]

#ziveslovo 14.8.2021

#ziveslovo 14.8.2021

Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ. Mt 19, 13-15 Anton Ziolkovský, farár, pedagóg, riaditeľ Katolíckeho biblického diela Ježiš viackrát od učeníkov žiadal, aby boli ako […]

#ziveslovo 14.7.2021

#ziveslovo 14.7.2021

Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.“ Mt 11, 25-27 Anton Ziolkovský, farár, […]

#ziveslovo 13.6.2021

#ziveslovo 13.6.2021

Ježiš povedal zástupom: „S Božím kráľovstvom je to tak, ako keď človek hodí semeno do zeme; či spí alebo vstáva, v noci či vo dne, semeno klíči a rastie a on ani o tom nevie. Zem sama od seba prináša úrodu: najprv steblo, potom klas a napokon plné zrno v klase. A keď úroda dozreje, hneď priloží kosák, lebo nastala žatva.“ A pokračoval: „K čomu […]

#ziveslovo 14.5.2021

#ziveslovo 14.5.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali […]

#ziveslovo 14.4.2021

#ziveslovo 14.4.2021

Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. A súd […]

#ziveslovo 12.3.2021

#ziveslovo 12.3.2021

Jeden zo zákonníkov pristúpil k Ježišovi a spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: ‚Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!‘ Druhé je toto: ‚Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘ Iného, […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+