Ježiš nás nenecháva v neistote

Ježiš nás nenecháva v neistote

Z predchádzajúceho textu Evanjelia podľa Lukáša (Lk 3, 18 – 20) vieme, že Ján Krstiteľ bol už vo väzení, keď posielal svojich učeníkov za Ježišom. Bola za tým zvedavosť človeka, ktorý vie, že jeho pozemská púť sa blíži ku koncu, alebo poznanie proroka, ktorý chce, aby jeho učeníci vedeli, kam celé jeho účinkovanie smerovalo a za kým […]

Viera v Ježišovu moc nás uzdravuje

Viera v Ježišovu moc nás uzdravuje

Ježiš počuje vytrvalý krik slepca a necháva si ho priviesť. Určite si všimol, že je slepý, a predsa sa ho pýta: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Neuzdravuje ho pred tým, ako ho sám slepec o to požiada. Skôr ako niečo robí v jeho živote, chce sa s ním rozprávať, načúvať mu, venovať mu čas. Slepec jednoznačne prosí o zrak. Túži […]

Aké je moje svedectvo o Kristovi?

Aké je moje svedectvo o Kristovi?

Dnešné evanjelium sa mi osobne nepočúva ľahko. A ako vám? Kde je ten milujúci a obetujúci sa Ježiš, ktorý nás pozýva k láske a radosti? Ten, ktorý prijíma hriešnikov a mýtnikov, zrazu hovorí o ohni, nepokoji, rozdelení. Prečo? Čo je dôvodom rozdelenia? Ježiš. Náš, môj, tvoj postoj voči nemu. Nemôžeme sa tváriť, že sme Ježišovi, a zároveň zdieľať názory, ktoré nie sú […]

Sľubuje nám, že nás posilní

Sľubuje nám, že nás posilní

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“ Mt 11, 28-30 Sestra Alena Barvirčáková Stalo sa vám niekedy v živote, že ste si povedali: […]

#ziveslovo 14.6.2022

#ziveslovo 14.6.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak […]

#ziveslovo 14.5.2022

#ziveslovo 14.5.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali […]

#ziveslovo 14.4.2022

#ziveslovo 14.4.2022

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal […]

#ziveslovo 14.3.2022

#ziveslovo 14.3.2022

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ Lk 6, 36-38 sestra Alena Barvirčáková Ako často nás ľudí chytá […]

#ziveslovo 14.2.2022

#ziveslovo 14.2.2022

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“ Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh. Mk 8, 11-13 sestra Alena Barvirčáková Ježiš odmietol žiadosť farizejov. Ako sa to […]

#ziveslovo 14.1.2022

#ziveslovo 14.1.2022

Ježiš o niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome, a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miesta ani predo dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom; niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal […]

#ziveslovo 25.12.2020

#ziveslovo 25.12.2020

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, […]

#ziveslovo 25.11.2020

#ziveslovo 25.11.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Položia na vás ruky a budú vás prenasledovať, vydajú vás synagógam a uväznia vás, budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo. Zaumieňte si teda, že nebudete dopredu premýšľať, ako sa brániť, lebo ja vám dám výrečnosť a múdrosť, ktorej nebudú môcť všetci vaši protivníci […]

#ziveslovo 25.10.2020

#ziveslovo 25.10.2020

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho […]

#ziveslovo 25.9.2020

#ziveslovo 25.9.2020

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“ opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu […]

#ziveslovo 25.8.2020

#ziveslovo 25.8.2020

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo dávate desiatky z mäty, kôpru a rasce, ale zanedbali ste, čo je v zákone dôležitejšie – spravodlivosť, milosrdenstvo a vernosť! Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Slepí vodcovia! Komára preciedzate a ťavu prehĺtate. Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nečistoty! Slepý […]

#ziveslovo 25.7.2020

#ziveslovo 25.7.2020

K Ježišovi pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila. On sa jej opýtal: „Čo chceš?“ Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“ Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“ Oni mu vraveli: „Môžeme.“ On im […]

#ziveslovo 25.6.2020

#ziveslovo 25.6.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie každý, kto mi hovorí: ‚Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Mnohí mi v onen deň povedia: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?‘ Vtedy im vyhlásim: Nikdy […]

#ziveslovo 25.5.2020

#ziveslovo 25.5.2020

Učeníci povedali Ježišovi: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha.“ Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so […]

#ziveslovo 25.4.2020

#ziveslovo 25.4.2020

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na […]

#ziveslovo 25.3.2020

#ziveslovo 25.3.2020

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna […]

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Téma+